ZNOWU MAMY SWOJE PIECZĄTKI !!!

Nasze Stowarzyszenia na ostatnim seminarium szkoleniowym przeprowadziło akcję wręczenia wszystkim swoim członkom pieczątek imiennych. Koszty projektu oraz wykonania pieczątek zrealizowano ze środków własnych Stowarzyszenia. Likwidacja Izby pozbawiła nas możliwości swobodnego stosowania naszych pieczątek imiennych. Stowarzyszenie postanowiło tę lukę wypełnić. Nowe pieczątki zawierają następujące treści: logo Stowarzyszenia, Imię i Nazwisko członka, pod którymi umieszczono dużymi literami tytuł URBANISTA, poniżej – pełną nazwę stowarzyszenia oraz numer członkowski. Stowarzyszenie deklaruje, że taką imienną pieczątkę otrzyma każdy członek Stowarzyszenia; zarówno obecny jak i przyszły! Pieczątką można posługiwać się w sygnowaniu pism zawodowych, projektów…

Czytaj dalej

Nowy Konkurs w Słupsku!

Nowy konkurs urbanistyczny w Słupsku: Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku ogłosił konkurs na opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WĘZŁA TRANSPORTOWEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA WRAZ Z KONCEPCJĄ TERENÓW PRZYLEGŁYCH Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej konkursu: http://www.architektsarp.pl/slupsk/ Konkurs Bulwary Słupi: Przypominamy, że kilka dni temu informowaliśmy o innym konkursie urbanistycznym w Słupsku na opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA BULWARÓW RZEKI SŁUPI W SŁUPSKU. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej konkursu:  http://www.architektsarp.pl/bulwary

Czytaj dalej

Konkurs – Najlepsza Przestrzeń Publiczna

Najlepsza Przestrzeń Publiczna na Śląsku! Jeszcze trwa zgłaszanie projektów! Na prośbę Śląskiego Urzędu informujemy, że w tym roku, wzorem lat ubiegłych, uruchomiona została kolejna 16. edycja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Projekty będą oceniane w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego, które zostały zakończone w ubiegłym roku kalendarzowym. Termin zgłoszeń upływa 29 maja br. !!! Więcej informacji na stronie https://www.slaskie.pl/npp/?grupa=9&dzi=1279474476&art=1427287009&id_menu=0

Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne – Kraków, 11 kwietnia 2015 r.

W dniu 11 kwietnia 2015 r. w Krakowie w siedzibie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY na ul. Cieszyńskiej 2 odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym podjęto następujące uchwały: 1) uchwałę o uchwaleniu zmiany Statutu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, 2) uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2014 r., 3) uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2014 r., 4) uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, 5) uchwałę o uchwaleniu budżetu na 2015 r. Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, 6) uchwałę o przyjęciu Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, 7) uchwałę o przyjęciu Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia…

Czytaj dalej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – niekorzystny dla urbanistów! Zgodnie z wokandą, w dniu 24 marca 2015 roku rozpatrzony został wniosek grupy posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Przedmiotem analizy sędziów Trybunału Konstytucyjnego było w szczególności zbadanie przedmiotowej Ustawy z art.2 Konstytucji, a mówiąc prościej: zbadanie legalności otwarcia zawodu urbanisty i likwidacji Izby Urbanistów. W tym zakresie mieści się stwierdzenie czy zawód urbanisty jest zawodem zaufania publicznego, który podlega ochronie konstytucyjnej, czy też nie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest dla naszego…

Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY W związku z koniecznością wypełnienia postanowień uchwały Nr V/1/2015 Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 20 marca 2015 r. oraz zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, zwołuje się Walne Zebranie Członków nadzwyczajne na dzień: 11 kwietnia 2015 r. godz. 10:00, miejsce Zebrania: Kraków, ul. Cieszyńska 2. Proponowane program obrad: Podjęcie uchwały ws. zmian statutu w zakresie wskazanym w postanowieniu Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach. Przyjęcie sprawozdania za rok 2014. Uchwalenie budżetu na rok 2015. Dyskusja i uchwalenie Regulaminu pracy Zarządu i Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej. Wolne wnioski, dyskusja…

Czytaj dalej

KONKURS

Na prośbę Miasta Poznań oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. – organizatorów konkursu przedstawiamy informację o konkursie „Wolne Tory”. W preambule regulaminu konkursu czytamy: „Niniejszy konkurs stanowi wspólną inicjatywę Miasta Poznań oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. Dostrzegając znaczenie obszaru tzw. Wolnych Torów dla rozwoju Poznania oraz mając na uwadze oczekiwania społeczne mieszkańców miasta wobec tego terenu, a także konieczność wyważenia interesu publicznego i prywatnego w zagospodarowaniu wspomnianej przestrzeni, obie Strony zdecydowały się zaangażować finansowo i organizacyjnie w przeprowadzenie przedmiotowego postępowania. W założeniu Stron formuła konkursu umożliwi poznanie wizji zagospodarowania terenu Wolnych Torów uznanych specjalistów…

Czytaj dalej

Trybunał Konstytucyjny

Koleżanki i Koledzy, Byli członkowie Izby Urbanistów, Informujemy, że na stronie Trybunału Konstytucyjnego zamieszczono informację o bieżącej wokandzie Trybunału. Na dzień 24 marca br. przewidziano rozpatrzenie skargi grupy posłów na szczególnie interesujące nas artykuły Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów nieuregulowanych. W dokumentach nie zamieszczono skargi złożonej przez Krajową Radę Izby Urbanistów. Mamy nadzieję, że Trybunał jednoznacznie rozstrzygnie interpretację prawną definicji zawodów zaufania publicznego. Jest to w żywotnym interesie nie tylko nas, byłych członków Izby, ale w ogóle w interesie publicznym.  

Czytaj dalej

NOWY TEKST JEDNOLITY USTAWY

Koleżanki i Koledzy, Informujemy, że w dniu 10 lutego 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod pozycją 199 ukazał się nowy tekst jednolity Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tekście uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany ustawy. Tekst jednolity został opublikowany Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Treść dokumentu dostępna jest pod następującym adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/199 Tym samym w tej chwili poprawna podstawa prawna wygląda w tej chwili następująco i konsumuje wszystkie dotychczasowe zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199.]

Czytaj dalej

Podjęcie uchwał…

W dniu 15 listopada 2014 r. w Katowicach w siedzibie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY na ul. Dyrekcyjna 9 odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru członków organów, w tym zarządu i komisji rewizyjnej, podjęto decyzję o zmianie siedziby Stowarzyszenia oraz podjęto następujące uchwały: 1) uchwałę ws. przyjęcia zmian w Statucie, 2) uchwałę ws. przyjęcia regulaminu Walnego Zebrania Członków, 3) uchwałę ws. składki członkowskiej (wysokość i sposób płatności), 4) uchwałę ws. zasad przyjmowania nowych członków. Dokumenty w ww. Walnego Zebrania Członków zamieszono w zakładce „Dokumenty”. Serdecznie zapraszamy osoby chętne do współpracy w działaniach Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia

Czytaj dalej
Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com