W dniu 7 grudnia 2017 r. w Krakowie odbyło się, organizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, seminarium pt. Wybrane problemy praktyki planistycznej. W seminarium wzięło udział wielu członków naszego Stowarzyszenia, przedstawiciele samorządów gminnych oraz Urzędów Wojewódzkich: Śląskiego, Świętokrzyskiego oraz Podkarpackiego a także Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.

Tematyka seminarium dotyczyła reformy gospodarowania przestrzenią, związanej z Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym – nową wersją projektu oraz projektem „ustawy inwestycyjnej”, narzędzi ochrony zabytków w dokumentach planistycznych, ochrony zabytków w procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren oraz planowania przestrzennego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne.

Prelegentami byli: Anna Kędziora oraz Grzegorz Kmiecik – z Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Renata Bogdańska-Warmuz – z firmy Terravent Kraków, Jovanka Dziewidek ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Marcin Rosegnal – prawnik z firmy URBLEX.

Celem seminarium było przedstawienie i przedyskutowanie aktualnego stanu zmian przepisów prawnych szczególnie w zakresie projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego oraz zagadnień zwianych z nowelizacja ustawy Prawo wodne, a także sposobu ochrony zabytków w dokumentach planistycznych i decyzjach administracyjnych.

Efektem wystąpienia prelegentów była szeroka dyskusja na temat podejścia do nowych regulacji oraz sposobu ich wdrażania w opracowania planistyczne. Prezentacja projektu Kodeksu urbanistyczno – budowlanego, jednej z najważniejszych ustaw dla rozwoju gmin w Polsce oraz projektu „ustawy inwestycyjnej”, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem oraz szeregiem pytań o zakresie metodologicznym.

Obecni na spotkaniu otrzymali imienne zaświadczenia uczestnictwa w seminarium.