W dniach 26-27 maja 2018 r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY. Tegoroczne zebranie zorganizowane zostało w Bielsku-Białej. Obrady Walnego Zebrania Członków odbyły się w hotelu Grępielnia. Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Prezes Zarządu, Kol. Antoni Matuszko przedstawił najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia w 2017 roku. W tym okresie, Zarząd Stowarzyszenia zorganizował 5 seminariów stacjonarnych w Krakowie oraz pierwszy zagraniczny wyjazd szkoleniowo-studialny do Lwowa. Prezes podkreślił również, iż ważną inicjatywą w ramach działalności Stowarzyszenia są prace Zespołu ds. prawnych w zakresie opiniowania licznych projektów aktów prawnych opracowanych przez Ministerstwo. Sprawozdanie uzupełnił Skarbnik Zarządu Kol. Karol Skuza, relacjonując wykonanie budżetu za rok 2017. 

Obrady Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY wzbogacone zostały o prezentacje merytoryczne, wygłoszone przez członków Stowarzyszenia. Kol. Magdalena Marek omówiła zagadnienia związane z aktualnie prowadzonymi pracami planistycznymi w Bielsku-Białej przez Biuro Rozwoju Miasta. Doskonałym uzupełnieniem pierwszej wypowiedzi była kolejna prezentacja Kol. Marii Witosławskiej z zakresu bilansu terenów przeznaczonych do zabudowy, sporządzonego dla projektu Studium. Ostatnia prelekcja Kol. Barbary Zastawniak syntetycznie prezentowała treści związane ze zmianami systemu planowania przestrzennego w Polsce na przestrzeni lat. 

Po zakończonych oficjalnych obradach, zaproszony na Walne Zebranie Członków p. Piotr Kenig (Muzeum Historycznego w Bielsku Białej, Stara Fabryka) wygłosił krótką prezentację na temat historii miasta Bielsko-Biała, uwzględniając kontekst urbanistyczno-architektoniczny rozwoju miasta. Następnie uczestnicy zebrania wzięli udział w wycieczce studyjnej po centrum miasta. Pierwszy dzień zwieńczono uroczystą kolacją.

Drugiego dnia zebrania, uczestnicy mieli również okazję zwiedzić Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – Stara Fabryka –  funkcjonującego od 1 stycznia 1979 roku. Muzeum to posiada bogate zbiory maszyn, urządzeń i dokumentacji związanych z przemysłem wełnianym, jak i również z pożarnictwem, drukarstwem oraz przemysłem metalowo-maszynowym. Muzeum ulokowane jest w dawnych budynkach fabryki sukna rodziny Büttner, stanowiącego jedne z większych zakładów włókienniczych dawnego Bielska.