W terminie 12-13 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie, odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY.

Tegoroczne zebranie zorganizowane zostało pod Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.  W trakcie obrad przedstawione zostały sprawozdania z pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, w roku 2018r. Sprawozdanie objęło swym merytorycznym zakresem informacje o stanie finansów stowarzyszenia, bieżących pracach i osiągnięciach Zarządu a także działaniach zmierzających do realizacji celów statutowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia poza jego strukturami.

Podczas nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY podjęto m.in. uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY czy zasad nadawania godności członka honorowego Stowarzyszenia.

Istotnym punktem walnego zebrania był wybór nowego członka Zarządu w związku ze złożoną rezygnacją przez obecnego członka. W wyniku tajnego głosowania uczestników nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na nowego członka Zarządu wyłoniono Panią Annę Grzejdziak.

Przed rozpoczęciem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebra odbyło się seminarium szkoleniowe. Uczestnicy seminarium mieli możliwość wysłuchania dwóch prelekcji, Pana mgr inż. arch. Macieja Łobosa, pt.„Architektura kontra Urbanistyka”, dotyczącej zagadnień oraz działań architektonicznych w odniesieniu do ustaleń opracowań urbanistycznych, w granicach miasta Rzeszowa oraz Pani dr inż. arch. Barbary Zastawniak, pt. „Bilans terenów okiem urbanisty”, podczas której przedstawione zostały generalne zasady sporządzania bilansu a także propozycje odnoszące się do sposobu postępowania w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uhonorowaniem spotkań i całego aktywnego dnia stała się uroczysta kolacja w jednej z najbardziej reprezentacyjnych pod względem architektonicznym sal hotelowych w Rzeszowie – w hotelu „Grand Hotel.”

Podczas drugiego dnia nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nasi członkowie mieli okazję uczestniczyć w wycieczce  studyjnej po centrum miasta zakończonej wejściem do podziemnej trasy turystycznej „Rzeszowskie piwnice”, znajdujących się pod płytą rynku.

To było już czwarte walne zebranie członków, zorganizowane w mieście bliskim naszym Kolegom i Koleżankom, połączone z możliwością poszerzenia wiedzy z zakresu architektury i planowania przestrzennego.

Dziękujemy wszystkim za wspólną merytoryczną wymianę zdań i koleżeńską atmosferę.