Informujemy, że w dniu 09.04.2020 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa wprowadza zmiany w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) dotyczącym wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów administracyjnych. 

Nowe regulacje zakładają, że wstrzymania biegu terminów nie dotyczą m.in. terminów opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu planu miejscowego, a także terminów o których mowa w art.11 pkt 1, art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawą zajmie się teraz Senat. Szczegóły: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=330  

Ustawa nie rozwiązuje niestety wszystkich kwestii poruszonych w Liście Otwartym naszego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY. Nie znalazły się w niej m.in. uregulowania dotyczące wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Niemniej, jak to ujął nasz kolega, wprowadzone zmiany …to mały krok dla Sejmu ale wielki dla Urbanistów!

Jako Zarząd Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY jesteśmy zadowoleni, że nasz apel został wysłuchany. Pragniemy podziękować wszystkim osobom mającym udział w przygotowaniu Listu Otwartego i jego rozpowszechnianiu.