Informujemy, że w piątek późnym wieczorem (17 kwietnia) Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz.U. 2020, poz. 695).

Przypominamy, że ustawa wprowadza zmiany w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) dotyczącym wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów administracyjnych. 

Nowe regulacje zakładają, że wstrzymania biegu terminów nie dotyczą m.in. terminów opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu planu miejscowego, a także terminów o których mowa w art.11 pkt 1, art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Jednocześnie w ocenie Stowarzyszenia przywołana powyżej ustawa nie wstrzymuje i nie zawiesza biegu terminów do składania wniosków przez organy opiniujące i uzgadniające na etapie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium lub projektu planu miejscowego (odpowiednio na podstawie art. 11 pkt 2 i art. 17 pkt 2 u.p.z.p.). Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje w tym zakresie żadnych terminów, a organy i instytucje na podstawie art. 23 u.p.z.p. są obowiązane do współpracy przy sporządzaniu odpowiednio projektu studium albo projektu planu miejscowego zgodnie  ze swoją właściwością miejscową i rzeczową.