Informujemy, iż w dniu 20 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 782).

Ustawa wprowadza regulacje przyspieszające proces inwestycyjny przez ustanowienie podstaw prawnych umożliwiających powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych
z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych.

Zmiany Prawa geodezyjnego i kartograficznego zmierzają do wprowadzenia obowiązku prowadzenia baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500– 1:5000 dla obszaru całego kraju.

Zgodnie z art. 5 w/w ustawy w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471) po rozdziale 5 dodano rozdział 5a, dotyczący zbiorów danych przestrzennych tworzonych dla aktów prawa miejscowego. Dane przestrzenne stanowić będą załącznik m.in. do uchwały przyjmującej akt.

Sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów, uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach oraz zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, określi w drodze rozporządzenia, Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Zgodnie z art. 20 ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
2) art. 5, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Tym samym wymóg tworzenia oraz prowadzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów, w tym studiów i planów miejscowych, wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 31 października 2020 r.

Link do dokumentu:
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.091.0000782,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne-oraz-niektorych-innych-ustaw.html