Szanowni Członkowie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

W związku z koniecznością wypełnienia postanowień uchwały Nr V/1/2015 Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 20 marca 2015 r. oraz zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY,
zwołuje się Walne Zebranie Członków nadzwyczajne na dzień: 11 kwietnia 2015 r. godz. 10:00,
miejsce Zebrania: Kraków, ul. Cieszyńska 2.

Proponowane program obrad:

  1. Podjęcie uchwały ws. zmian statutu w zakresie wskazanym w postanowieniu Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach.
  2. Przyjęcie sprawozdania za rok 2014.
  3. Uchwalenie budżetu na rok 2015.
  4. Dyskusja i uchwalenie Regulaminu pracy Zarządu i Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
  5. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników zebrania.

Formalny porządek obrad zostanie wzbogacony krótkim seminarium szkoleniowym przygotowanym dla naszych członków.
Zapraszamy na wykład pn. „Planowanie przestrzenne na potrzeby rewitalizacji miast – potrzeby i możliwości w świetle założeń ustawy o rewitalizacji”, który wygłosi dr Aleksandra Jadach-Sepioło oraz na dyskusję.

Uprzejmie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie obecności dla sprawdzenia potencjalnego kworum na zebraniu – do dnia 27.03.2015 r.

Prosimy o zgłaszanie wniosków na planowane WZC i przesyłanie ich na adres e-mailowy stowarzyszenia URBANISCI.POLSCY@gmail.com do dnia 27.03.2015 r.

Materiały na planowane zebranie zostanie rozesłane do jego uczestników na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.