Informujemy, iż od dnia 24 czerwca 2020 r. obowiązują zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293, ze zm.), wprowadzone art. 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1086).

Zmiany przede wszystkim dotyczą:

  • konieczności udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej projektów planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu (wcześniej obowiązek ten dotyczył tylko projektów studiów)
  • rozszerzenia sposobów wnoszenia wniosków i uwag do projektów – mogą one być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w innej formie, jeżeli zostanie ona określona przez ten organ w ogłoszeniu dokonanym na podstawie przepisów art. 11 pkt 1 і 7, art. 17 pkt 1 і 9, art. 37b ust. 2 pkt 8, art. 37o ust. 8, art. 38b ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 pkt 1.

a także

  • sposobu przeprowadzania dyskusji publicznych, w tym online.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującym brzmieniem ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717