screenshot-trybunal.gov.pl 2015-03-24 18-05-31Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – niekorzystny dla urbanistów!

Zgodnie z wokandą, w dniu 24 marca 2015 roku rozpatrzony został wniosek grupy posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Przedmiotem analizy sędziów Trybunału Konstytucyjnego było w szczególności zbadanie przedmiotowej Ustawy z art.2 Konstytucji, a mówiąc prościej: zbadanie legalności otwarcia zawodu urbanisty i likwidacji Izby Urbanistów. W tym zakresie mieści się stwierdzenie czy zawód urbanisty jest zawodem zaufania publicznego, który podlega ochronie konstytucyjnej, czy też nie.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest dla naszego środowiska i dla samego zawodu niepomyślny. Trybunał oddalił wszystkie wnioski grupy posłów, odmawiając tym samym urbanistom tytułu zawodu publicznego.

Wyrok dostępny jest na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/7517-otwarcie-zawodu-urbanisty-zniesienie-samorzadu-zawodowego-urbanistow/