DCF 1.0Informujemy o bardzo ważnej zmianie w przepisach prawa dotyczących planowania przestrzennego. Przed końcem 2015 roku Sejm przyjął zmianę ustawy Prawo wodne, w której najważniejsza zmiana polega na usunięciu obowiązku uwzględnienia przy sporządzaniu dokumentów planistycznych: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu problematyki zawartej na mapach zagrożenia powodziowego. Obowiązek ten został zniesiony, a w jego miejsce wprowadzono jedynie dopuszczenie. Wyłączenie terenów zagrożonych powodzią spod prawa do zabudowy staje się od tej chwili fakultatywne. Otwiera to de facto drogę do ich zabudowy. Decyzja w tej sprawie należeć będzie do organu sporządzającego plan.
Ustawa wchodzi w życie bez vacatio legis z dniem 31 grudnia 2015 roku.

Sprawę pozostawiamy bez komentarza.