Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza na seminarium, które odbędzie się
w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Krakowie

Celem seminarium będzie przedstawienie i przedyskutowanie aktualnego stanu zmian przepisów prawnych (m.in. w zakresie projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego) oraz zagadnień dotyczących zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury w planowaniu przestrzennym, a także przeglądu najnowszych rozstrzygnięć nadzorczych i orzeczeń sądów administracyjnych.

Projekt Kodeksu urbanistyczno – budowlanego ma być jedną z najważniejszych ustaw dla rozwoju gmin w Polsce. Czy dokument kodeksu po rozstrzygnięciach wynikających z ubiegłorocznych konsultacji publicznych zapewni zakładane cele?

Jak planować rozwój na obszarach ryzyka powodziowego od rzek oraz na obszarach ryzyka powodzi opadowych? Odpowiednie gospodarowanie zasobami wodnymi oraz stosowanie dobrych praktyk w zakresie błękitno – zielonej infrastruktury, przyczyni się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wynikającym ze zmian klimatu oraz wzmożonej presji osadniczej.

Przegląd najnowszych rozstrzygnięć nadzorczych i orzeczeń sądów administracyjnych dotyczących studium i planów miejscowych obejmie m. in. następujący zakres zagadnień: ochronę powietrza, ochronę kopalin, ochronę zabytków, zasady realizacji infrastruktury technicznej oraz podział nieruchomości.

Tematyka seminarium: 

  1. Projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego po konsultacjach publicznych,
  2. Zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury w planowaniu przestrzennym gmin dla ograniczenia ryzyka powodziowego i ochrony wód,
  3. Przegląd najnowszych rozstrzygnięć nadzorczych i orzeczeń sądów administracyjnych dotyczący wybranych zagadnień zapisu studium i planów miejscowych.

Prelegenci:

  1. Aleksandra Gałązka – Departament Polityki Przestrzennej, Ministerstwo Infrastruktury
    i Budownictwa
  2. Renata Bogdańska-Warmuz – Terravent, Kraków
  3. Marcin Rosegnal – prawnik, URBLEX

I n f o r m a c j e    o r g a n i z a c y j n e

Seminarium odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r., w godz. 10.00-15.00
w budynku Miastoprojektu, ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie

Koszt udziału w seminarium wynosi: 290 zł
Dla osób będących członkami SUP i mających opłacone składki do końca marca br., koszt udziału zostaje obniżony o 50% i wynosi 145 zł.

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres URBANISCI.POLSCY@gmail.com lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków)
oraz dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 14 kwietnia 2017 r.
(w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 21.04.2017 r. – Imię i Nazwisko

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

KARTA ZGŁOSZENIA – PDF | KARTA ZGŁOSZENIA – DOC