Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza na seminarium, które odbędzie się w dniu 14 września 2017 r. w Krakowie

Celem seminarium będzie przedstawienie i przedyskutowanie bardzo istotnych dla planowania przestrzennego zagadnień: reklam w przestrzeni miejskiej, złóż kopalin oraz energetyki wiatrowej.

Uchwała krajobrazowa może być bardzo ważnym dokumentem dla kompleksowego porządkowania przestrzeni publicznych i podnoszenia jakości ich zagospodarowania w celu podniesienia jakości życia:

 • Wyodrębnienie obszarów określających strefy reklamowe;
 • Zasady umieszczania reklam w poszczególnych strefach;
 • Obiekty małej architektury, ogrodzenia;
 • Katalog dobrych praktyk – estetyka przestrzeni miejskiej.

Przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. wywierają ogromny wpływ na planowanie przestrzenne w gminach:

 • Ujawnianie udokumentowanych złóż kopalin w dokumentach planistycznych;
 • Ochrona złóż kopalin a ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym zakaz zabudowy;
 • Ochrona złóż a ograniczenie prawa własności nieruchomości.

Rok po wejściu w życie „Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych” zastanowimy się nad tematami:

 • Lokalizacji elektrowni wiatrowych w świetle nowych uregulowań prawnych;
 • Jak funkcjonuje obowiązujący system rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz jego wsparcia;
 • Jakie jest potencjalne oddziaływania elektrowni wiatrowych: wyznaczanie stref ochronnych elektrowni wiatrowych, oddziaływania transgminne elektrowni wiatrowych.

Tematyka seminarium:

 • Uchwała krajobrazowa – sposób na zmianę przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta Tarnowa. Zaprojektuj MY Tarnów;
 • Regulacje geologiczne i górnicze w planowaniu przestrzennym;
 • Planistyczne problemy lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Prelegenci:

 • Jacek Adamczyk – Kierownik Referatu Krajobrazu Miasta w Wydziale Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa, projektant, twórca projektów graficznych, projektów małej architektury, terenów zielonych, systemu identyfikacji wizualnej firm
 • Jan Knura – urbanista i geodeta, główny projektant planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wieloletni pracownik na stanowisku inspektora wojewódzkiego Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, członek Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY
 • Martynian Szreder – urbanista, specjalista z zakresu rozwoju projektów energetyki wiatrowej współpracujący z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, autor artykułów i komentarzy z zakresu rozwoju energetyki wiatrowej, członek Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY
I N F O R M A C J E  O R G A N I Z A C Y J N E 

Seminarium odbędzie się w dniu 14 września 2017 r., w godz. 10.00-15.00 na ul. Szlak 65 w Krakowie (multimedialna sala konferencyjna na parterze budynku) 

(UWAGA !!! ZMIANA MIEJSCA SEMINARIUM – MAPA DOJAZDU)
 
Koszt udziału w seminarium wynosi:  290 zł

Dla osób będących członkami SUP i mających opłacone składki do końca sierpnia br., koszt udziału zostaje obniżony o 50% i wynosi 145 zł.

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres URBANISCI.POLSCY@gmail.com lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków)
oraz dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 7 września 2017 r.
(w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 14.09.2017 r. – Imię i Nazwisko)

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto: Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

 

 PLIKI DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA (DOC) | KARTA ZGŁOSZENIA (PDF) | MAPA DOJAZDU