W dniu 14 września 2017 r. w Krakowie odbyło się, organizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, seminarium pt. Wybrane problemy praktyki planistycznej. Udział w seminarium wzięło wielu członków naszego Stowarzyszenia, przedstawicieli samorządów gminnych oraz Urzędów Wojewódzkich: Małopolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego oraz Podkarpackiego a także Urzędów Marszałkowskich.

Celem seminarium było przedstawienie i przedyskutowanie bardzo istotnych dla planowania przestrzennego zagadnień, tj. reklamy w przestrzeni miejskiej, złóż kopalin oraz energetyki wiatrowej. Tematyka seminarium dotyczyła uchwały krajobrazowej, regulacji geologicznych i górniczych w planowaniu przestrzennym oraz planistycznych problemów lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Sposób na zmianę przestrzeni miejskiej, w oparciu o przepisy uchwały krajobrazowej, zaprezentowany został na przykładzie miasta Tarnowa, tj. projektu pn. Zaprojektujmy MY Tarnów. Prelegentem tematyki był Pan Jacek Adamczyk – Kierownik Referatu Krajobrazu Miasta w Wydziale Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa (projektant, twórca projektów graficznych, projektów małej architektury, terenów zielonych, systemu identyfikacji wizualnej firm). W oparciu o projekt uchwały krajobrazowej dla miasta Tarnowa, zaprezentowane zostały metody wyodrębniania obszarów określających strefy reklamowe, zasady umieszczania reklam w poszczególnych strefach, rodzaje obiektów małej architektury i ogrodzeń oraz tzw. katalog dobrych praktyk, związany z estetyką przestrzeni miejskiej. 

Regulacje geologiczne i górnicze w planowaniu przestrzennym, w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze obowiązujące od 1 stycznia 2012 r., zaprezentowane zostały przez Pana Jana Knurę – urbanistę i geodetę, głównego projektanta planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prezentacja objęła szczegółowe omówienie oraz dyskusję w zakresie ujawniania udokumentowanych złóż kopalin w dokumentach planistycznych, ochrony złóż kopalin, w kontekście ograniczeń w zagospodarowaniu terenu w tym zakazu zabudowy a także ochrony złóż w odniesieniu do ograniczenia prawa własności nieruchomości.

Planistyczne problemy lokalizacji elektrowni wiatrowych zaprezentowane zostały przez Pana Martyniana Szredera – urbanistę oraz specjalistę z zakresu rozwoju projektów energetyki wiatrowej. Prelegent zapoznał uczestników seminarium z tematami w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych, ich funkcjonowania w obowiązującym systemie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz potencjalnych oddziaływań elektrowni wiatrowych: (wyznaczania stref ochronnych elektrowni wiatrowych, oddziaływania transgminnego elektrowni wiatrowych).

Istotnym punktem spotkania było zapoznanie uczestników z działaniami Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, w tym Zespołu ds. prawnych, pod kierownictwem Kolegi Jacka Banduły, w zakresie konsultacji publicznych projektu Ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach.

 

Obecni na spotkaniu otrzymali imienne zaświadczenia uczestnictwa w seminarium.