ustawa

Konsultacje projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa

Informujemy iż, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprasza do konsultacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Projekt ten zawiera rozwiązania opracowane na potrzeby Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

Czytaj dalej

Zmiany legislacyjne

W dniu 2 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2016 r. poz. 904), w której wprowadzono zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany dotyczą art. 50 i art. 61 tej ustawy. W dniu 16 lipca wchodzi w życie ustawa z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z dnia 1 lipca 2016 r. poz. 961). Ustawa ta określa zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i również wprowadza zmianę w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez dodanie w art. 15 ustępu 4.

Czytaj dalej

Ustawa o związkach metropolitalnych – weszła w życie

Informujemy i przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 roku, poz.1890) Ustawa określa tryb i zasady tworzenia Związków Metropolitalnych. Związki takie mogą być powoływane na wniosek samorządów lokalnych Rozporządzeniem Rady Ministrów, wydanym do 30 kwietnia. Granice tych Związków mają być wyznaczone z uwzględnieniem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowanych procesów urbanizacyjnych, oraz jednorodności układu osadniczego i przestrzennego, uwzględniającego więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe. Związek taki ma obejmować obszar zamieszkiwany przez co najmniej 500 tys. mieszkańców. Zadaniami publicznymi…

Czytaj dalej

Planowanie przestrzenne bez (wiążących) map zagrożenia powodziowego !

Informujemy o bardzo ważnej zmianie w przepisach prawa dotyczących planowania przestrzennego. Przed końcem 2015 roku Sejm przyjął zmianę ustawy Prawo wodne, w której najważniejsza zmiana polega na usunięciu obowiązku uwzględnienia przy sporządzaniu dokumentów planistycznych: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu problematyki zawartej na mapach zagrożenia powodziowego. Obowiązek ten został zniesiony, a w jego miejsce wprowadzono jedynie dopuszczenie. Wyłączenie terenów zagrożonych powodzią spod prawa do zabudowy staje się od tej chwili fakultatywne. Otwiera to de facto drogę do ich zabudowy. Decyzja w tej…

Czytaj dalej

Pismo w sprawie Ustawy rewitalizacyjnej.

Wojewoda śląski wystosował pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie zmian w przepisach wynikających z wejścia wżycie Ustawy rewitalizacyjnej. Wojewoda zwraca uwagę na nowe wymagania stawiane studiom oraz miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Czytaj dalej

Ustawa rewitalizacyjna

Informujemy, że Ustawa o rewitalizacji ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2015 r. – Poz. 1777. Wchodzi w życie z dniem 18 listopada. Treść ustawy jest dostępna na stronie sejmowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001777

Czytaj dalej

Zmiana ustawy upzp…

Zmiana upzp dotycząca lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ukazała się w Dzienniku Ustaw z dnia 27 października – Poz. 1713. Wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2015 r. Ustawa naprawia problem, który wywołali posłowie w trakcie prac nad ustawą rewitalizacyjną, przypadkowo (?) usuwając w niej ograniczenia dotyczące obiektów wielkopowierzchniowych. TEKST USTAWY

Czytaj dalej
Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com