admin

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w zespole urbanistycznym w Biurze Rozwoju Gdańska

Od asystenta / starszego asystenta do projektanta / starszego projektanta w zespole urbanistycznym – stanowisko uzależnione będzie od posiadanych kompetencji, umiejętności i doświadczenia kandydata. Więcej: Ogłoszenie o pracę: projektant w zespole urbanistycznym – BIP – Biuro Rozwoju Gdańska (brg.gda.pl)

Read More

Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)

W Oficynie Naukowej ukazała się interesująca pozycja: „Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)”. Jej autorem jest Maciej Nowakowski, przy współpracy Barbary Bańkowskiej. Książka wypełnia lukę w publikacjach poświęconych dorobkowi planowania przestrzennego w Polsce. Książka ma po części charakter kronikarski. Znajdziemy w niej informacje o najważniejszych dokonaniach polskich urbanistów od czasów rozbiorów, przez bogate w inwestycje i nowatorskie rozwiązania planistyczne dwudziestolecie międzywojenne, okupację hitlerowską i oczywiście – lata PRL, które stanowią najobszerniejszą część książki. Pracę kończy rozdział zatytułowany: „Lata dwutysięczne – Polska w Unii Europejskiej”. Książka jest bardzo starannie przygotowana pod względem edytorskim, bogata…

Read More

W Oficynie Naukowej ukazała się interesująca pozycja: „Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)”. Jej autorem jest Maciej Nowakowski, przy współpracy Barbary Bańkowskiej. Książka wypełnia lukę w publikacjach poświęconych dorobkowi planowania przestrzennego w Polsce. Książka ma po części charakter kronikarski. Znajdziemy w niej informacje o najważniejszych dokonaniach polskich urbanistów od czasów rozbiorów, przez bogate w inwestycje i nowatorskie rozwiązania planistyczne dwudziestolecie międzywojenne, okupację hitlerowską i oczywiście – lata PRL, które stanowią najobszerniejszą część książki. Pracę kończy rozdział zatytułowany: „Lata dwutysięczne – Polska w Unii Europejskiej”. Książka jest bardzo starannie przygotowana pod względem edytorskim, bogata…

Read More

Walne zebranie członków

Szanowni Członkowie Założyciele Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY W związku z rejestracją stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY i koniecznością wyboru jego organów zwołujemy Walne Zebranie Członków na dzień: 15 listopad 2014 r. godz. 13:00 miejsce Zebrania: Katowice, ul. Dyrekcyjna 9. Proponowany porządek obrad: Powitanie i przedstawienie celu zebrania. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Wybór komisji skrutacyjnej. Ustalenie porządku zebrania, przypomnienie sposobu głosowania (zgodnie ze statutem). Podjęcie uchwały ws. zmian statutu w zakresie m.in. prowadzenia działalności gospodarczej (głosowanie jawne). Wybór Zarządu stowarzyszenia (głosowanie tajne). Wybór Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne). Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników zebrania. Zamknięcie zebrania.

Read More

Podjęcie uchwał…

W dniu 15 listopada 2014 r. w Katowicach w siedzibie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY na ul. Dyrekcyjna 9 odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru członków organów, w tym zarządu i komisji rewizyjnej, podjęto decyzję o zmianie siedziby Stowarzyszenia oraz podjęto następujące uchwały: 1) uchwałę ws. przyjęcia zmian w Statucie, 2) uchwałę ws. przyjęcia regulaminu Walnego Zebrania Członków, 3) uchwałę ws. składki członkowskiej (wysokość i sposób płatności), 4) uchwałę ws. zasad przyjmowania nowych członków. Dokumenty w ww. Walnego Zebrania Członków zamieszono w zakładce „Dokumenty”. Serdecznie zapraszamy osoby chętne do współpracy w działaniach Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia

Read More

Seminarium

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. PROBLEMATYKA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM   Tematyka seminarium: Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii . Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady. Praktyczne aspekty realizacji turbin wiatrowych. I n f o r m a c j e   o r g a n i z a c y j n e Seminarium odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r., w godz. 10.00 -15.00 w budynku Miastoprojektu (ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie) Koszt udziału w seminarium wynosi: 90 zł Dla osób będących członkami SUP lub składających deklarację przystąpienia do SUP w dniu zgłoszenia na seminarium koszt…

Read More

Problematyka OZE w planowaniu przestrzennym – rekomendacje poseminaryjne

W dniu 30 stycznia 2015 w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY seminarium „Problematyka odnawialnych źródeł energii w planowaniu przestrzennym”.           Zainteresowanie seminarium było duże. W części wykładowej wygłoszono następujące referaty: Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii , inż. Jan Knura – MGGP S.A. Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady, mgr inż. arch. Iwona Skomiał – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie,Oddział Zamiejscowy w Krośnie, Praktyczne aspekty realizacji turbin wiatrowych, mgr inż. Leszek Łochowicz – WINDPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Read More

NOWY TEKST JEDNOLITY USTAWY

Koleżanki i Koledzy, Informujemy, że w dniu 10 lutego 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod pozycją 199 ukazał się nowy tekst jednolity Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tekście uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany ustawy. Tekst jednolity został opublikowany Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Treść dokumentu dostępna jest pod następującym adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/199 Tym samym w tej chwili poprawna podstawa prawna wygląda w tej chwili następująco i konsumuje wszystkie dotychczasowe zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199.]

Read More

Trybunał Konstytucyjny

Koleżanki i Koledzy, Byli członkowie Izby Urbanistów, Informujemy, że na stronie Trybunału Konstytucyjnego zamieszczono informację o bieżącej wokandzie Trybunału. Na dzień 24 marca br. przewidziano rozpatrzenie skargi grupy posłów na szczególnie interesujące nas artykuły Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów nieuregulowanych. W dokumentach nie zamieszczono skargi złożonej przez Krajową Radę Izby Urbanistów. Mamy nadzieję, że Trybunał jednoznacznie rozstrzygnie interpretację prawną definicji zawodów zaufania publicznego. Jest to w żywotnym interesie nie tylko nas, byłych członków Izby, ale w ogóle w interesie publicznym.  

Read More

KONKURS

Na prośbę Miasta Poznań oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. – organizatorów konkursu przedstawiamy informację o konkursie „Wolne Tory”. W preambule regulaminu konkursu czytamy: „Niniejszy konkurs stanowi wspólną inicjatywę Miasta Poznań oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. Dostrzegając znaczenie obszaru tzw. Wolnych Torów dla rozwoju Poznania oraz mając na uwadze oczekiwania społeczne mieszkańców miasta wobec tego terenu, a także konieczność wyważenia interesu publicznego i prywatnego w zagospodarowaniu wspomnianej przestrzeni, obie Strony zdecydowały się zaangażować finansowo i organizacyjnie w przeprowadzenie przedmiotowego postępowania. W założeniu Stron formuła konkursu umożliwi poznanie wizji zagospodarowania terenu Wolnych Torów uznanych specjalistów…

Read More
Nowości wydawnicze