Szkolenia i seminaria

Seminarium

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. PROBLEMATYKA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM   Tematyka seminarium: Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii . Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady. Praktyczne aspekty realizacji turbin wiatrowych. I n f o r m a c j e   o r g a n i z a c y j n e Seminarium odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r.,…

Read More

Problematyka OZE w planowaniu przestrzennym – rekomendacje poseminaryjne

W dniu 30 stycznia 2015 w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY seminarium „Problematyka odnawialnych źródeł energii w planowaniu przestrzennym”.           Zainteresowanie seminarium było duże. W części wykładowej wygłoszono następujące referaty: Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii , inż. Jan Knura – MGGP S.A. Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady, mgr inż. arch. Iwona Skomiał – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie,Oddział Zamiejscowy w Krośnie,…

Read More

Seminarium

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. PLANY MIEJSCOWE W ROZSTRZYGNIĘCIACH NADZORCZYCH WOJEWODÓW I SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH – AKTUALNE PROBLEMY – NAJNOWSZE STANOWISKA Ramowa tematyka seminarium: Naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego (w tym: technika prawodawcza; tzw. mieszane przeznaczenia terenu; zasady obsługi komunikacyjnej, w tym problematyka dróg wewnętrznych; pojęcie zgodności planu miejscowego ze studium). Tryb sporządzania planu miejscowego (w tym: zmiana planu miejscowego, dokumentacja prac planistycznych, naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego, ponawianie czynności proceduralnych, uchwalanie planu miejscowego). Ponadto, zostanie…

Read More

Seminarium

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. PLANY MIEJSCOWE W ROZSTRZYGNIĘCIACH NADZORCZYCH WOJEWODÓW I SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH – AKTUALNE PROBLEMY – NAJNOWSZE STANOWISKA Ramowa tematyka seminarium: Naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego (w tym: technika prawodawcza; tzw. mieszane przeznaczenia terenu; zasady obsługi komunikacyjnej, w tym problematyka dróg wewnętrznych; pojęcie zgodności planu miejscowego ze studium). Tryb sporządzania planu miejscowego (w tym: zmiana planu miejscowego, dokumentacja prac planistycznych, naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego, ponawianie czynności proceduralnych, uchwalanie planu miejscowego). Ponadto, zostanie…

Read More

RELACJA Z SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO STOWARZYSZENIA

RELACJA Z SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO STOWARZYSZENIA !!! W dniu 19 czerwca 2015r. odbyło się seminarium szkoleniowe pt. Plany miejscowe w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów i sądów administracyjnych – aktualne problemy – najnowsze stanowiska. Prelegentami byli: Sebastian Pietrzyk – radca prawny, Biuro Planowania Przestrzennego m. Krakowa oraz Marcin Rosegnal – prawnik, MGGP S.A. Seminarium cieszyło się niezwykle dużym zainteresowaniem ze strony członków Stowarzyszenia, a także ze strony innych urbanistów i planistów przestrzennych, pracowników biur planistycznych oraz samorządów terytorialnych. W trakcie seminarium zwrócono uwagę…

Read More

Szkolenie ZOIU we Wrocławiu

Na prośbę organizatora – Stowarzyszania Urbanistów ZOIU informujemy o seminarium pt. „Jak stosować nowe narzędzia ochrony krajobrazu”. Seminarium odbędzie się w dniach 26-27 października 2015r. we Wrocławiu. Seminarium to jest kontynuacją cyklu spotkań pt. „Problemy planistyczne”, poświęconych różnorodnym zagadnieniom gospodarki przestrzennej, zainaugurowanych w 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji organizowanych przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU. Bardziej szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w seminarium dostępne są na stronie internetowej SU ZOIU www.suzoiu.pl.

Read More

SEMINARIUM

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.: USTAWA O REWITALIZACJI, JAKO NOWY INSTRUMENT WSPIERANIA ODNOWY PRZESTRZENI Ramowa tematyka seminarium: Miejsce ustawy o rewitalizacji w systemie planowania przestrzennego – podstawowe zasady, tryb przygotowania, prowadzenie i oceny rewitalizacji w gminie. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – metoda delimitacji obszarów kryzysowych na potrzeby opracowania gminnego programu rewitalizacji. Gminny program rewitalizacji, a Specjalna Strefa Rewitalizacji – zakres merytoryczny opracowań, procedury sporządzania, uczestnicy. Partycypacja społeczna – procedury prowadzenia konsultacji, uczestnicy. Wpływ ustawy…

Read More

Seminarium – podsumowanie

W dniu 18 września 2015 r. w Krakowie odbyło się organizowane przez nasze stowarzyszenie trzecie już w tym roku seminarium pt. „Ustawa o rewitalizacji, jako nowy instrument wspierania odnowy przestrzeni”. Prelegentami byli: Antoni Matuszko – urbanista, Janusz Jeżak – urbanista, Rafał Garpiel – socjolog, specjalista d/s komunikacji społecznej, Marcin Rosegnal – prawnik. Zasadniczym celem seminarium było wskazanie instrumentów rewitalizacyjnych oraz określenie miejsca ustawy w systemie prawnym planowania przestrzennego, zarówno na poziomie kompetencji jednostek samorządowych miast i gmin, jak i udziału…

Read More
Nowości wydawnicze