IMGP8396m

W dniu 30 stycznia 2015 w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY seminarium

„Problematyka odnawialnych źródeł energii w planowaniu przestrzennym”.

 

 

 

 

 

Zainteresowanie seminarium było duże. W części wykładowej wygłoszono następujące referaty:

  • Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii , inż. Jan Knura – MGGP S.A.
  • Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady, mgr inż. arch. Iwona Skomiał – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie,Oddział Zamiejscowy w Krośnie,
  • Praktyczne aspekty realizacji turbin wiatrowych, mgr inż. Leszek Łochowicz – WINDPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W pierwszym referacie, Jan Knura, zaprezentował wymagania formalno-prawne lokalizacji i realizacji obiektów i urządzeń związanych z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł. Zaprezentowano istniejący stan prawny oraz ważniejsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie oraz interpretacje prawne organów administracji publicznej, w tym administracji centralnej i sądów administracyjnych. Kontrowersje wzbudziły interpretacje, zgodnie z którymi lokalizacja tego typu inwestycji może być ustalona w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W referacie wskazano obszary, na których z mocy prawa, oraz przyjętych interpretacji nie jest możliwe wznoszenie budowli związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym, w szczególności wiatraków. Są to: obszary Natura2000, lasy, korytarze ekologiczne, parki krajobrazowe, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, tereny występowania chronionych gatunków, tereny uzdrowisk, tereny sąsiadujące z zabudową mieszkaniową, terenami leśnymi oraz drogami publicznymi. Istotnym problemem jest wyznaczenie w dokumentach planistycznych stref oddziaływania inwestycji, co powinno nastąpić już na etapie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zasięg takiej strefy winien zamykać się w całości w granicach administracyjnych jednej gminy, gdyż strefa taka nie może wprowadzać ograniczeń w użytkowaniu terenów objętych planami innych gmin.

W drugim referacie, Kol. Iwony Skomiał, zaprezentowała swoje własne doświadczenia w zakresie tworzenia dokumentów planistycznych, w których zawarto ustalenia dopuszczające  realizację obiektów OZE. Interesujące były różnice w sposobie zapisów ustaleń planistycznych między dokumentami sprzed kilku lat a obecnymi. Mimo nieznacznym zmian w przepisach prawa, jego stosowanie zmieniło się radykalnie. Zakres ustaleń planistycznych w chwili obecnej jest znacznie bardziej szczegółowy niż to było nawet kilka lat temu. Duże zmiany zaszły w zakresie zawartości oraz załączników do prognozy oddziaływania planu na środowisko. W chwili obecnej lista takich załączników jest bardzo długa, zawiera min. „raport poszukiwania miejsc hibernowania nietoperzy”. Sporządzenie takich dokumentów wymaga specjalistycznej wiedzy, znacznych środków finansowych oraz, niestety, czasu.

W trzecim referacie, wygłoszonym przez  mgr inż. Leszka Łochowicza, skupiono się przede wszystkim na aspektach ekonomicznych realizacji inwestycji OZE. Zwrócono tez uwagę na potrzebę negocjacji z interesariuszami.

Po prezentacjach kol. Janusz Jeżak przedstawił komunikat w sprawie bieżących oraz planowanych zmian w przepisach prawa z zakresu planowania przestrzennego.

Na zakończenie seminarium prezes Stowarzyszenia URBANIŚCI POSLCY kol. Antoni Matuszko zapowiedział kolejne szkolenia i seminaria. Zaprosił też słuchaczy do wyrażania swojej opinii o szkoleniu oraz o swoich oczekiwaniach co do kolejnych szkoleń. Podziękował prelegentom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie seminarium.

 

Rekomendacje poseminaryjne:

  1. Lokalizacja inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii winna być dopuszczona jedynie w oparciu o obowiązujące akty prawa miejscowego, a nie w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  2. Obszary wykluczeń lokalizacji tego typu obiektów budowlanych powinny być wskazane w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacje takie powinny spełniać wymagania ochrony środowiska, ochrony krajobrazu oraz winy minimalizować uciążliwości dla terenów istniejącej i potencjalnej zabudowy mieszkaniowej. Wojewódzkie planyu zagospodarowania przestrzenego winny być respektowane przy sporządzaniu dokumentów planistycznych szczebla lokalnego.
  3. Konieczne jest jasne i właściwe doprecyzowanie w przepisach prawa etapu, w którym należy określić zasięg strefy oddziaływania inwestycji OZE oraz zasady jej określania. Nie jest dopuszczalne aby strefy te były ograniczone jedynie do terenu inwestycji lub nieznacznie wykraczające poza niego.
  4. Celowe jest określenie listy wymaganych analiz oraz ich zakresu przyjmowanych jako załączniki do prognoz oddziaływania planów miejscowych na środowisko.