Szanowni Państwo

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.: WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ.

Tematyka seminarium obejmować będzie następujące zagadnienia:

  1. Wpływ zmian zagospodarowania terenu na zasięg stref zalewowych oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu w zlewniach zurbanizowanych.
  2. Ograniczanie skutków powodzi a planowanie przestrzenne w kontekście przepisów ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
  3. Ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, uzgadnianie i opiniowanie projektów planów miejscowych i studium uwarunkowań w zakresie ochrony środowiska.
  4. Zmiany przepisów prawnych i ich wpływ na treść aktów planistycznych gmin (m. in. uniwersalne projektowanie, nowe organy w procedurach planistycznych, zmiany w ewidencji zabytków i ich wpływ na planowanie przestrzenne, zmiany w prawie budowlanym, ochrona danych osobowych w procedurze planistycznej).

 Prelegentami na seminarium będą:

  1. Radosław Radoń – Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  2. Anna Ryłko  Kierownik Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  3. Kama Kotowicz – specjalista ds. ochrony środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  4. Marcin Rosegnal – prawnik administratywista, urbanista, URBLEX.
Do udziału w seminarium zaproszono również przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z województw:  małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

 

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 Seminarium odbędzie się w dniu 10 marca 2020 r., w godz. 10.00-15.00 na ul. Szlak 65 w Krakowie (multimedialna sala konferencyjna na parterze budynku).

 Koszt udziału w seminarium wynosi: 320 zł

UWAGA: koszt udziału dla członków SUP mających opłacone składki członkowskie do lutego 2020 r. (włącznie) to jedynie 145 zł.

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres URBANISCI.POLSCY@gmail.com lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków) oraz dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 5 marca 2020 r. (w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 10.03.2020 r. – Imię i Nazwisko)

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto: 
Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

 Karta zgłoszenia udziału w seminarium w załączeniu (*.doc i *.pdf).

 Zapraszamy jednocześnie do odwiedzenia naszej strony na Facebook’u http://www.facebook.com/urbaniscipolscy/ na której publikowane będą informacje o bieżących wydarzeniach.