W dniu 6 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY przekazało do Ministerstwa Rozwoju i Technologii propozycje zmian ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w poniższym zakresie:

  1. Możliwości umieszczania w planach miejscowych ustaleń określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej  architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, w tym ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
  2. Rezygnacji z wymogu załączania danych przestrzennych do uchwał ws. aktów planowania przestrzennego.

Pierwsza propozycja zmian wynika z istniejącej i poszerzającej się luki legislacyjnej powstałej w wyniku wprowadzenia zmian ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Zaproponowane rozwiązania miałyby umożliwić wprowadzanie zapisów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, w przypadkach gdy gminy nie podjęły uchwały krajobrazowej.

Druga propozycja wynika z faktu, że zasób informacji o akcie planowania przestrzennego (APP), stanowiący rodzaj technicznego i specjalistycznego wyspecyfikowania określonych cech aktu planistycznego, nie zawiera treści normatywnych, regulacyjnych, nie powinien zatem, w świetle zasad techniki legislacyjnej, stanowić części aktu planistycznego, w formie załącznika do uchwały rady gminy. Obecne wymogi ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym budzą wiele wątpliwości zarówno w kręgach specjalistów: geoinformatyków, urbanistów, jak i organów gmin a także organów nadzoru. Proponowana zmiana ogranicza się jedynie do usunięcia zapisów mówiących o obowiązku załączania zasobu informacji o APP, jako załącznika do uchwały.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się pobierając plik PDF.

Jeśli zgadzają się Państwo z przedstawionymi propozycjami zmian zachęcamy do przesłania do Ministerstwa Rozwoju i Technologii własnych pism z naszymi lub podobnymi postulatami.”