Informujemy, iż w dniu 23 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostały trzy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii:
  1. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto z dniem 3 stycznia 2022 r. w życie wejdą nowe przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, m.in. w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy do 70 m 2 (art. 64a ustawy). Zmiany w ww. ustawie wynikają z ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.1986).