Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY

zaprasza na seminarium pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ”

w formie hybrydowej (stacjonarnej i online) w dniach: 12–13 grudnia 2022 r. w Krakowie

I sesja:

TEMAT 1: Wpływ przepisów o odnawialnych źródłach energii na dokumenty planistyczne
TEMAT 2: Nowe przepisy techniczno-budowlane dla dróg publicznych a planowanie przestrzenne
12 grudnia 2022 r. godz. 10:00–15:00

Zakres problematyki:

TEMAT 1:

 1. interpretacja przepisów ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1873), wprowadzającej zmiany do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 2. interpretacja art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych;
 3. uwzględnianie odnawialnych źródeł energii w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 4. zapowiadane zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych a możliwość wykorzystania/ zmiany planów miejscowych przewidujących lokalizację elektrowni wiatrowych.

TEMAT 2:

 1. aktualny zakres i struktura dokumentów składających się na wymagania techniczne w drogownictwie;
 2. nowe przepisy techniczno-budowlane – kluczowe zmiany;
 3. wzorce, standardy, wytyczne – ich miejsce w procesie projektowania drogowego i urbanistycznego;
 4. potencjalny wpływ nowych przepisów na projektowanie urbanistyczne – korzyści i zagrożenia.

Prowadzący:
Filip Sokołowski – urbanista z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rozwojem projektów OZE. Właściciel i główny projektant w firmie projektowo – doradczej UrbanConsulting, a także współwłaściciel w biurze projektowym Fabryka Przestrzeni,
Włodzimierz Zaleski – inżynier budownictwa lądowego w specjalności drogi, ulice, lotniska. Od niemal 40 lat zajmuje się zawodowo projektowaniem i planowaniem systemów transportu. Od 18 lat jest pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa, obecnie na stanowisku kierownika Referatu Analiz Transportowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

Gośćmi I sesji będą przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich zajmujący się weryfikacją uchwał w zakresie planowania przestrzennego. Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY

II sesja

TEMAT: Rozporządzenia z 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu miejscowego
i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w praktyce
13 grudnia 2022 r. godz. 10:00–15:00

Zakres problematyki:

 1. stosowanie nowych rozporządzeń:
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 2. różnice między rozporządzeniami obecnymi i archiwalnymi oraz przepisy przejściowe;
 3. praktyczne informacje dla urbanistów i przedstawicieli gmin obsługujących proces planistyczny jak stosować nowe zapisy dotyczące planów miejscowych tj.:
  • skonstruować tekst projektu planu:
   • symbole, nazwy i oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenia terenów – katalog,
   • standardy stosowania ww. elementów,
   • jak zapisać symbole i nazwy terenów, czyli przeznaczenie podstawowe,
   • przeznaczenia uzupełniające oraz wykluczane,
  • co musi zawierać rysunek planu,
  • sposób sporządzania zmian planu.
 4. dokumentacja prac planistycznych:
  • co oznacza pojęcie zastosowane w ww. rozporządzeniach: „postać elektroniczna, zawierająca dokumenty elektroniczne lub odwzorowanie cyfrowe dokumentów papierowych, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach”,
  • jak sporządzać i gromadzić dokumenty elektroniczne,
  • dopuszczalne formaty plików wchodzących w skład dokumentacji prac planistycznych,
  • podpis zaufany i kwalifikowany,
  • jak udostępniać dokumentację służbom wojewody.

Prowadzący:
Jacek Banduła – urbanista z wieloletnim doświadczeniem, wykonawca i główny projektant blisko
dwustu opracowań planistycznych, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY,
członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Krakowie,
Michał Donocik – Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej Wydziału Infrastruktury
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
Dorota Szlenk-Dziubek – urbanista z wieloletnim doświadczeniem, Kierownik Zespołu
Planowania Przestrzennego i Komunikacji Instytutu Rozwoju Miast i Regionów z siedzibą
w Warszawie.

Gośćmi II sesji będą:
− Anna Michalik – Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju
i Technologii,
− przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich zajmujący się weryfikacją uchwał w zakresie planowania
przestrzennego.

 

Szczegółowe informacje do pobrania w pliku PDF