Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.

PLANY MIEJSCOWE W ROZSTRZYGNIĘCIACH NADZORCZYCH WOJEWODÓW I SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH – AKTUALNE PROBLEMY – NAJNOWSZE STANOWISKA

Ramowa tematyka seminarium:
Naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego (w tym: technika prawodawcza; tzw. mieszane przeznaczenia terenu; zasady obsługi komunikacyjnej, w tym problematyka dróg wewnętrznych; pojęcie zgodności planu miejscowego ze studium).

Tryb sporządzania planu miejscowego (w tym: zmiana planu miejscowego, dokumentacja prac planistycznych, naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego, ponawianie czynności proceduralnych, uchwalanie planu miejscowego).

Ponadto, zostanie przedstawiona informacja:

  1. o Ustawie z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
  2. o bieżącej działalności SUP, w tym o opracowanych opiniach do projektów ustaw:
    • o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (projekt z dnia 23.03.2015 r.),
    • o rewitalizacji (projekt z dnia 22.04.2015 r.).

I n f o r m a c j e  o r g a n i z a c y j n e

Seminarium odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015 r., w godz. 10.00 -15.00 w budynku Miastoprojektu (ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie).
Koszt udziału w seminarium wynosi: 150 zł

Dla osób będących członkami SUP lub składających deklarację przystąpienia do SUP najpóźniej w dniu dokonania opłaty za seminarium koszt udziału zostaje obniżony o 50% i wynosi 75 zł

Deklaracja członkowska jest do pobrania ze strony https://www.urbaniscipolscy.pl/?page_id=22

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres URBANISCI.POLSCY@gmail.com lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków) oraz dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 10 czerwca 2015 r. (w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 19.06.2015r. – Imię i Nazwisko).

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr konta: : 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

Karta zgłoszenia udziału w seminarium w załączeniu (DOC oraz PDF).