seminarium 2015RELACJA Z SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO STOWARZYSZENIA !!!

W dniu 19 czerwca 2015r. odbyło się seminarium szkoleniowe pt. Plany miejscowe w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów i sądów administracyjnych – aktualne problemy – najnowsze stanowiska.

Prelegentami byli: Sebastian Pietrzyk – radca prawny, Biuro Planowania Przestrzennego m. Krakowa oraz Marcin Rosegnal – prawnik, MGGP S.A.

Seminarium cieszyło się niezwykle dużym zainteresowaniem ze strony członków Stowarzyszenia, a także ze strony innych urbanistów i planistów przestrzennych, pracowników biur planistycznych oraz samorządów terytorialnych.

W trakcie seminarium zwrócono uwagę na zmienność interpretacyjną przepisów. Zauważono jednak, że w ciągu ostatnich 20-tu lat można zauważyć konsekwentne działanie ustawodawcy zmierzające do ograniczenia swobody kształtowania zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W pewnym zakresie ograniczane jest także władztwo planistyczne gmin. Likwidacja Izby Urbanistów była niewątpliwie jednym z ważniejszych elementów tego procesu.

Prelegenci w swoich wystąpieniach omówili trzy przesłanki do stwierdzenia nieważności planu miejscowego:

– istotne naruszenie trybu uchwalenia planu miejscowego,

– naruszenie właściwości organów,

– naruszenie zasad.

Istotne naruszenie trybu uchwalania planu miejscowego:

 • Konieczne jest rozpoznanie czy naruszenie trybu jest istotne czy nie.

 • Istotne naruszenie trybu jest traktowane jako istotne, jeśli skutkiem jego może być inna treść planu miejscowego (np. braki w uzgodnieniach lub opiniowaniu); nawet jeśli ta zmiana treści planu jest tylko potencjalna.

 • Umieszczanie w wykazie organów opiniujących innych organów nieprzewidzianych w ustawie może być uznane za naruszenie trybu sporządzenia planu miejscowego.

Naruszenie właściwości organów:

 • Najrzadziej stosowana przesłanka do stwierdzenia nieważności planu miejscowego,

 • Ustawy dokładnie określają, jaki jest zakres kompetencji organów w Polsce, wątpliwości może budzić jednak zakres uzgodnień i opinii.

 • Uzgodnienie wydane przez dany organ musi być wydane w zakresie kompetencji tego organu. Organa nie mogą wypowiadać się na tematy znajdujące się poza zakresem ich kompetencji.

 • Celowe jest sięgnięcie do ustaw źródłowych (przepisu szczególnego) określających zakres kompetencji organów uzgadniających.

Naruszenie zasad sporządzenia planu miejscowego:

 • Jest to najczęstsza przesłanka do stwierdzenia nieważności planu miejscowego,

 • Stwierdzenie naruszenia zasad obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

  • sporządzenie planu dla obszarów, w których wprowadza się zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

  • etapowanie wykonania uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego,

  • zasady określania dostępu do drogi publicznej,

  • zapisy dotyczące zasad kształtowania sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych,

  • zasady mieszania funkcji w obrębie terenów wyznaczonych w planie liniami rozgraniczającymi,

  • sposoby zapisu linii rozgraniczającej oraz linii zabudowy na rysunku planu,

  • zasady edycji przepisów końcowych,

  • zawartość dokumentacji formalno-prawnej,

  • zasady lokalizacji cmentarzy, w tym cmentarzy wyznaniowych,

  • zasady lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie czynnych cmentarzy,

  • sposoby zapisu dopuszczalnych wysokości budynków i innych obiektów budowlanych,

  • uwzględnianie w treści planów miejscowych zasad techniki prawodawczej.

Na zakończenie tej części prelegenci zwrócili uwagę słuchaczy na Wyrok NSA z dnia 23 lutego 2013r. II OSK 251/11 CBOSA:

„Wykładnia przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odnośnie wymogów stawianym miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego nie może być nazbyt rygorystyczna i nie może prowadzić do naruszenia zasady samodzielności gminy w zakresie przeznaczania i określania warunków zagospodarowania terenów leżących na obszarze gminy”.

W trakcie seminarium przedstawiono także ogólne tezy tzw. Ustawy krajobrazowej.

Przedstawiono także stanowiska Stowarzyszenia w sprawie projektu zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy rewitalizacyjnej. Obydwa stanowiska zostały przesłane do Rządowego Centrum Legislacji.

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przedstawiła, obecna na seminarium jego przedstawicielka: Pani Aleksandra Gałązka. W swojej wypowiedzi przedstawiła obecny stan prac nad zmianą ustawy oraz bardzo rzeczowo i konkretnie ustosunkowała się do uwag zgłoszonych przez Stowarzyszenie.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że nasze Stowarzyszanie jest, poza TUP-em, jedynym tego typu stowarzyszeniem, które zostało zaproszone przez Ministerstwo do zgłaszania opinii do projektów Ustaw.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali stosowne, imienne zaświadczenia, a członkowie Stowarzyszenia – również imienne, pieczątki, o których piszemy na naszej stronie.