W dniu 18 września 2015 r. w Krakowie odbyło się organizowane przez nasze stowarzyszenie trzecie już w tym roku seminarium pt. „Ustawa o rewitalizacji, jako nowy instrument wspierania odnowy przestrzeni”.
Prelegentami byli: Antoni Matuszko – urbanista, Janusz Jeżak – urbanista, Rafał Garpiel – socjolog, specjalista d/s komunikacji społecznej, Marcin Rosegnal – prawnik.

Zasadniczym celem seminarium było wskazanie instrumentów rewitalizacyjnych oraz określenie miejsca ustawy w systemie prawnym planowania przestrzennego, zarówno na poziomie kompetencji jednostek samorządowych miast i gmin, jak i udziału w tych procedurach urbanisty.

Oprócz głównych założeń ustawy, znaczna uwaga została poświęcona zagadnieniom obszarów zdegradowanych i potencjalnych obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Prelegenci przybliżyli nam istniejące metody delimitacji obszarów kryzysowych oraz wskazali zależności między gminnym programem rewitalizacji a Specjalną Strefą Rewitalizacji.

Tematyka seminarium objęła również ogólne omówienie nowego dokumentu, jakim jest gminny program rewitalizacji, w tym jego zakresu oraz trybu sporządzania, wskazując jednocześnie korzyści wynikające z możliwości wprowadzenia specjalnej strefy rewitalizacji w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przedstawiono również skutki, jakie ustawa spowoduje w innych obowiązujących aktach prawnych, które bezpośrednio związane są z opracowaniami planistycznymi.

Zamierzonym efektem wystąpień prelegentów stało się sprecyzowanie mocnych i słabych stron nowego aktu, którego celem ma być zapełnienie luki prawnej m.in. poprzez ratowanie przestrzeni zdegradowanych na skutek procesów społecznych i ekonomicznych.