Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.
AKTUALNE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ

Celem seminarium będzie przedstawienie i przedyskutowanie istotnych dla planowania przestrzennego zmian przepisów prawnych, z okresu ostatnich kilku miesięcy: ustawy Prawo wodne, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia w sprawie
Zasad techniki prawodawczej.

Tematyka seminarium:

  1. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w planowaniu przestrzennym,
  2. Wyznaczanie terenów pod zabudowę w studium, w kontekście zmiany ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym – studium przypadku,
  3. Zasady techniki prawodawczej.

Prelegenci:

  1. Przedstawiciele RZGW w Gliwicach
  2. Karol Skuza – architekt i urbanista, biuro projektowe ARCHiplaneo
  3. Marcin Rosegnal – prawnik, MGGP S.A.Głos w dyskusji zabiorą również przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

I n f o r m a c j e o r g a n i z a c y j n e

Seminarium odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2016 r., w godz. 10.00-15.00
w budynku Miastoprojektu (ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie)

Koszt udziału w seminarium wynosi: 250 zł

Dla osób będących członkami SUP lub składających deklarację przystąpienia do SUP najpóźniej w dniu dokonania opłaty za seminarium, koszt udziału zostaje obniżony o 50% i wynosi 125 zł.

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej na odwrocie karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres URBANISCI.POLSCY@gmail.com lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków)
oraz dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 25 marca 2016 r.
(w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 1.04.2016 r. – Imię i Nazwisko)

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

 

KARTA ZGŁOSZENIA
Wersja PDFWersja DOC