Informujemy o rozpisanym nowych konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – planistycznej terenu przeznaczonego na rekreację i wypoczynek mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku. Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Rybniku.
Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu – koncepcji urbanistyczno-planistycznej terenu przeznaczonego na rekreację i wypoczynek mieszkańców SM „Południe” w Rybniku, jako twórczej pracy projektowej.
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-planistycznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącej zabudowy obszaru i jego otoczenia oraz projektu „Paker Plac” z budżetu obywatelskiego, z założeniem przyszłej realizacji projektu.
Konkurs organizowany jest w formie dwuetapowego otwartego konkursu urbanistyczno – planistycznego, w którym Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu.
Więcej można przeczytać w regulaminie dostępnym na stronie organizatrora pod adresem http://www.smp.rybnik.pl/?action=get&object=act&id=1888