321321351W dniu 1 kwietnia 2016 r. w Krakowie odbyło się organizowane przez nasze stowarzyszenie pierwsze w tym roku seminarium pt. „Aktualne problemy praktyki planistycznej”.

Seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Udział swój zgłosiło wielu członków naszego Stowarzyszenia jak i przedstawicieli samorządów gminnych.
Zaproszenie przyjęły również 3 urzędy wojewódzkie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Prelegentami byli: Karolina Rokita i Wojciech Szczotka – przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Karol Skuza – architekt i urbanista oraz Marcin Rosegnal – prawnik.

Zasadniczym celem seminarium było przedstawienie i przedyskutowanie istotnych dla planowania przestrzennego zmian przepisów prawnych, z okresu ostatnich kilku miesięcy: ustawy Prawo wodne (w zakresie fakultatywności stosowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wyniku wejścia w życie ustawy o rewitalizacji i nowych wymagań dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz rozporządzenia w sprawie Zasad techniki prawodawczej (rozstrzygające wątpliwości obowiązku lub braku obowiązku stosowania ich do przepisów prawa miejscowego).
Efektem wystąpień prelegentów oraz głosów przedstawicieli wydziałów urzędów wojewódzkich odpowiadających za weryfikację zgodności z prawem przyjmowanych przez Gminy opracowań planistycznych – była burzliwa dyskusja na temat podejścia do nowych regulacji oraz sposobu ich realizacji w opracowaniach planistycznych.
Na spotkaniu mogliśmy zderzyć ze sobą wczesną praktykę stosowania nowych regulacji z pierwszymi ocenami i przyjmowanym stanowiskiem przez reprezentantów 3 urzędów wojewódzkich.
Obecni na spotkaniu otrzymali imienne zaświadczenia uczestnictwa w seminarium.

Zdjęcia z seminarium umieściliśmy na stronie: https://goo.gl/photos/nkriMAcTj5DcTTRM7