MACIEJ SMYK BIFUR Projekt

WYSOWA-ZDRÓJ 148, 38-316 WYSOWA-ZDRÓJ
+48 663 571 072
maciek.smyk@o2.pl

Kwalifikacje

  • Dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończył studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
  • Ukończyłem studia magisterskie na kierunku „geografia” w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie, a następnie studia podyplomowe na kierunku Planowanie Przestrzenne na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Następnie rozpocząłem praktykę urbanistyczną w celu uzyskania samodzielności projektowej i wpisu na listę Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach. niestety nie zdążyłem jej ukończyć w wyniku deregulacji zawodu urbanisty oraz likwidacji izby. Po utworzeniu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY zostałem wpisany na listę członków SUP.

Doświadczenie zawodowe

  • W latach 2010-2015 pracowałem na stanowisku specjalisty ds. środowiskowych w planowaniu przestrzennym w prywatnej dużej firmie projektowej. Na powyższym stanowisku wykonywałem wszelkie opracowania środowiskowe z dziedziny urbanistyki, np. prognozy oddziaływania na środowisko, wnioski rolne i leśne, opracowania ekofizjograficzne oraz wykonywałem projekty planów i studiów gmin. Brałem udział w sporządzaniu opracowań planistycznych pod projektowane strategiczne gazociągi wysokoprężne. W roku 2015 w trakcie pracy na stanowisku specjalisty wykonałem „Raport oddziaływania na środowisko gazociągu wysokoprężnego DN1000 Tworóg-Kędzierzyn’ oraz przeprowadziłem całą procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla ww. gazociągu. Od początku 2016 roku prowadzę własną firmę, w której kontynuuję zdobyte doświadczenie, ale również po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji UAVO VLOS, rozwijam ją nie tylko pod kątem urbanistyki i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, potocznie zwanych „dronami” w tej dziedzinie, ale również w innych, np. w reklamie i filmowaniu.

FUNKCJE PEŁNIONE W ORGANACH SUP