Jan Kluzek

ul. Wyspiańskiego 8/2; 35-111 Rzeszów
602-48-96-13
kjan@go2.pl

Kwalifikacje

  • posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650);
  • dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończył studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;

Doświadczenie zawodowe

Uczestniczyłem w opracowaniu:

  • Miejscowych Planów Ogólnych Miast i Gmin,
  • Miejscowych Planów Szczegółowych Osiedli,
  • Miejscowego Planu Zagospodarowania Strefy Ekonomicznej w Mielcu,
  • Studium Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego,
  • Planów Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego,
  • Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego,
  • Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin,
  • Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

FUNKCJE PEŁNIONE W ORGANACH SUP