Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.

PROBLEMATYKA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

 

Tematyka seminarium:

  1. Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii .
  2. Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady.
  3. Praktyczne aspekty realizacji turbin wiatrowych.

I n f o r m a c j e   o r g a n i z a c y j n e

Seminarium odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r., w godz. 10.00 -15.00 w budynku Miastoprojektu (ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie)

Koszt udziału w seminarium wynosi: 90 zł

Dla osób będących członkami SUP lub składających deklarację przystąpienia do SUP w dniu zgłoszenia na seminarium koszt udziału zostaje obniżony o 50% i wynosi 45 zł

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres URBANISCI.POLSCY@gmail.com lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY,
ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków) oraz dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 27 stycznia 2015 r. (w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM OZE – Imię i Nazwisko)

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr konta: : 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

Karta zgłoszenia udziału w seminarium w załączeniu (DOC  oraz  PDF).