Składka członkowska

Uchwała nr 9
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie wysokości składek członkowskich i sposobów ich opłacania

Na podstawie § 22 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY uchwala się co
następuje:

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY;
2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY;
3) członku Stowarzyszenia – należy przez to rozumieć członka zwyczajnego, członka wspierającego lub członka honorowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY.

§ 2

Ustala się składkę członkowską miesięczną opłacaną przez członka Stowarzyszenia w wysokości 50 zł.

§ 3

1. Składkę członkowską, o której mowa w § 2, każdy członek Stowarzyszenia uiszcza z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który jest należna.
2. Osoby, które zostaną wpisane do Stowarzyszenia do 15 dnia pierwszego miesiąca członkostwa, winny dokonać pierwszej wpłaty składki członkowskiej za ten miesiąc, a osoby, które zostaną przyjęte po 15 dniu danego miesiąca, winny
dokonać pierwszej wpłaty składki członkowskiej za następny miesiąc.
3. Osoby, które założyły Stowarzyszenie są zobowiązane do opłacenia składek członkowskich od dnia rejestracji Stowarzyszenia czyli od 12 września 2014 roku stosując zasadę wymiaru składki określoną w ust. 2 w terminie nie
przekraczającym 7 dni od daty przekazania numeru konta na adresy mailowe członków założycieli.

§ 4

Składki członkowskie winny być wpłacane na konto Stowarzyszenia lub w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 5

Opóźnienie w opłacaniu składek członkowskich przekraczające 2 miesiące upoważnia Zarząd do skreślenia zalegającego z opłatami z listy członków Stowarzyszenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia Walnego Zebrania Członków.

Nowości wydawnicze