Wpis na listę członków

Uchwała nr 10
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r.
w sprawie zasad przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Na podstawie § 22 pkt 12 Statutu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY uchwala się co następuje:

§ 1

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne wykonujące zawód urbanisty, które uzyskały rekomendacje dwóch członków zwyczajnych.
2. Osoby fizyczne, które utworzyły Stowarzyszenie stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. W stosunku do tych osób, nie stosuje się wymogu złożenia deklaracji i podjęcia uchwały, o której mowa w § 26 Statutu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY.
3. W stosunku do osób, które były członkami samorządu zawodowego urbanistów do dnia jego likwidacji, nie wymagane są rekomendacje, o których mowa w ust.1.

§2

Przyjmuje się przyjmują wzór deklaracji dla osób fizycznych ubiegających się o przynależność do Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY w brzmieniu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

do pobrania: DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Nowości wydawnicze