Statut

STATUT  STOWARZYSZENIA URBANIŚCI  POLSCY

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu Stowarzyszeniem, zrzesza osoby wykonujące zawód urbanisty.
 2. Wykonywanie zawodu  urbanisty  polega  na  projektowaniu  zagospodarowania przestrzeni  w  skali  regionalnej  i  lokalnej,  zgodnie  z  wymaganiami  ładu  przestrzennego, ochrony wartości architektonicznych i krajobrazowych, z wymaganiami ochrony środowiska, racjonalności struktur osadniczych i sieci infrastruktury oraz na edukacji w tym zakresie.

§2

 1. Terenem działań statutowych Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową poza granicami kraju.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, znaku graficznego oraz odznaki. Wzór pieczęci, znaku graficznego oraz dznaki członka ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działania.

 

Rozdział 2

CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

§6

 1. Cele Stowarzyszenia:
  • dążenie do ochrony ładu przestrzennego i wysokiej jakości środowiska życia ludzi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie rangi planowania przestrzennego;
  • dążenie do poprawy warunków pracy wykonywanej przez jego członków oraz ochrona zawodu urbanisty jako zawodu zaufania publicznego;
  • integracja środowiska zawodowego urbanistów polskich;
  • reprezentowanie stanowiska środowiska urbanistów wobec innych organizacji, w tym organów administracji publicznej.
 2. Cele Stowarzyszenia są realizowane między innymi poprzez działania:
 • ustalanie zasad etyki zawodowej urbanisty i nadzór nad jej przestrzeganiem;
 • nadawanie certyfikatów urbanistom wykonującym samodzielne zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzeni;
 • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków Stowarzyszenia;
 • promowanie i rekomendowanie członków Stowarzyszenia jako osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gwarantujących rzetelne wykonie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzeni;
 • rekomendowanie członków stowarzyszenia do prac w gminnych komisjach urbanistyczno – architektonicznych;
 • pomoc prawną i merytoryczną członkom Stowarzyszenia;
 • inicjowanie i opiniowanie działań legislacyjnych;
 • współpracę z organami administracji publicznej, rządowej i samorządowej;
 • określanie pożądanych standardów zawodowych i wymagań programowych odnoszących się do kształcenia urbanistów;
 • współpracę z izbami zawodowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami związanymi tematycznie z przedmiotem działalności Stowarzyszenia, ośrodkami akademickimi, badawczymi i naukowymi w kraju i za granicą;
 • doradztwo i edukację w zakresie planowania przestrzennego, w tym w szczególności wspomaganie samorządów terytorialnych w tworzeniu podstaw prawnych i dokumentów związanych z problematyką zagospodarowania przestrzennego;
 • wymianę doświadczeń;
 • organizację szkoleń, konferencji, wystaw, warsztatów oraz wyjazdów szkoleniowo-studialnych;
 • wydawnictwa (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe);
 • edukację społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie kształtowania przestrzeni;
 • włączanie studentów w realizację celów stowarzyszenia.

§7

 1. Działania Stowarzyszenia, o których mowa w §6. mogą być prowadzone samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami.
 2. Dochód z działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność wspólnie z innymi organizacjami na podstawie stosownych umów.

Rozdział 3

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§8

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych;
  • wspierających;
 2. Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta do grona członków uchwałą, o której mowa w 26 pkt 9 i pragnie urzeczywistnić cele Stowarzyszenia.
 3. Członkiem może być obywatel Polski.

§9

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne wykonujące zawód urbanisty, które uzyskały rekomendacje dwóch członków zwyczajnych.
 2. Osoby fizyczne, które utworzyły Stowarzyszenie stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. W stosunku do tych osób, nie stosuje się wymogu złożenia deklaracji i podjęcia uchwały, o której mowa w 26 pkt 9. W stosunku do osób, które były członkami samorządu zawodowego urbanistów do dnia jego likwidacji, nie wymagane są rekomendacje, o których mowa w ust.1.

§10

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§11

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne zasłużone dla planowania przestrzennego oraz dla działalności Stowarzyszenia, w tym także niebędące członkami zwyczajnymi i członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§12

 1. Prawem członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest:
 • bierne i czynne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia;
 • korzystanie z pomocy Stowarzyszenia;
 • ubieganie się o przyznanie tytułu rzeczoznawcy Stowarzyszenia;
 • ubieganie się o rekomendacje do pracy w organach opiniodawczych.
 1. Prawem członków honorowych i członków wspierających Stowarzyszenia jest :
 • udział z głosem doradczym w statutowych działaniach władz Stowarzyszenia;
 • pozyskanie wsparcia Stowarzyszenia w działaniach promujących jego cele;
 • ubieganie się o udzielenie pomocy Stowarzyszenia.

§13

 1. Obowiązkiem członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest:
  • działanie na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i aktywny udział w jego pracach;
  • przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia oraz podporządkowanie się uchwałom władz Stowarzyszenia;
  • przestrzeganie zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia;
  • regularne opłacanie składek członkowskich.
 2. Obowiązkiem członków honorowych i członków wspierających Stowarzyszenia jest:
  • wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
  • przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia oraz podporządkowanie się uchwałom władz Stowarzyszenia;
  • działanie na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  • przestrzeganie zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia.

§14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
  • złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  • wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w związku z zaległościami w opłacaniu składek członkowskich przez okres dłuższy niż 10 miesięcy;
  • pozbawienia członka Stowarzyszenia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądów powszechnych;
  • śmierci członka.
  • utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
 2. Osobie skreślonej z powodu wymienionego w ust. 1 pkt 2 przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Stowarzyszenia

Rozdział 4

STRUKTURY  ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA

§15

Władzami Stowarzyszenia są organy:

 • Walne Zebranie Członków;
 • Zarząd Stowarzyszenia;
 • Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§16

Kadencja władz, o których mowa w § 15 pkt 2 i 3 Stowarzyszenia trwa trzy lata, a wybór do nich odbywa się w głosowaniu w trakcie Walnego Zebrania Członków zwykłą większością głosów.

 

§17

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.
 2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

§18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni.
 3. Członkowie honorowi i członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§19

 1. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz na 3 lata.
 2. O zwołaniu zebrania Zarząd Stowarzyszenia informuje w drodze zawiadomienia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków pocztą elektroniczną lub listem poleconym, a w przypadku zwołania Walnego Zebrania Członków przeprowadzanego przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej – na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego zebrania.
 3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 podaje się obowiązkowo informację o miejscu oraz dwóch terminach zwołania zebrania.
 4. Walne Zebranie w drugim terminie odbywa się w przypadku braku obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.

§20

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Stowarzyszenia następuje:

 • na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia, w której określa się miejsce oraz termin Walnego Zebrania Członków;
 • na mocy uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zawierającej wniosek o zwołanie Walnego Zebrania Członków, przekazanej do wiadomości Zarządowi Stowarzyszenia;
 • w wypadku przedłożenia Zarządowi Stowarzyszenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków podpisanego przez 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§21

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia, które wymagają większości 2/3 głosów.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne i nadzwyczajne może obradować i podejmować uchwały w głosowaniach wykorzystując komunikację elektroniczną.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia;
 • uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
 • wybór i odwoływanie prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 • udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 • uchwalanie budżetu;
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
 • podejmowanie w drodze uchwały zasad etyki zawodowej urbanisty;
 • podjęcie uchwały w sprawie zasad przyjmowania nowych członków.

§23

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i do reprezentowania Stowarzyszenia.
 2. Do ogólnego reprezentowania oraz do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub wyznaczonego przez niego pełnomocnika.

§24

 1. Zarząd Stowarzyszenia działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków.
 3. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz i członek zarządu.

§25

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb.
 2. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i zaproszeni goście z głosem doradczym.
 3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia i głosowania nad uchwałami mogą się odbywać z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

§26

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 • realizowanie celów działania Stowarzyszenia;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 • sporządzanie planów pracy i budżetu;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 • reprezentowanie Stowarzyszenia;
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 • organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania członków Stowarzyszenia;
 • sporządzenie i przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności członkom Walnego Zebrania Członków.

§27

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia pełni rolę organu odwoławczego od uchwał, o których mowa w § 26 pkt 9.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzi trzech członków, w tym przewodniczący.

§28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

 • kontrola działalności Stowarzyszenia;
 • przedstawianie wniosków z kontroli członkom Walnego Zebrania Członków;
 • prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia;
 • składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 • rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, o których mowa w § 26 pkt 9.

§29

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

§30

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu osobowego organu następuje poprzez włączenie do składu organu kolejnej osoby kandydującej do tego organu, która uzyskała największą liczbę głosów na Walnym Zebraniu Członków. Uzupełnienie w tym trybie nie może przekraczać 2/5 składu Zarządu Stowarzyszenia i 1/3 składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 2. W przypadku wyczerpania możliwości uzupełnienia składu w trybie określonym w ust.1. zwołuje się Walne Zebranie Członków nadzwyczajne.

Rozdział 5

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§31

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek członkowskich;
 • z darowizn, spadków, zapisów;
 • dochodów z własnej działalności statutowej;
 • dochodów z działalności gospodarczej;
 • dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
 • dotacji i ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych).

§32

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków służących finansowaniu przyjętych celów działania, w tym:
  • działalność organizacji profesjonalnych – 94.12.Z;
  • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z;
  • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z;
  • działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z;
  • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z;
  • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z;
  • wydawanie książek – 58.11.Z;
  • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z;
  • działalność w zakresie architektury – 71.11.Z.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez zarząd Stowarzyszenia lub zlecana innym podmiotom gospodarczym.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, o której mowa w ust.1, Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów statutowych, dochody te nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

Rozdział 6

ZMIANA STATUTU

 

§33

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków ilością co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem §  21 ust. 1.

§34

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

§35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i inne przepisy prawa powszechnego.

 

Nowości wydawnicze