2015

Seminarium

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. PROBLEMATYKA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM   Tematyka seminarium: Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii . Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady. Praktyczne aspekty realizacji turbin wiatrowych. I n f o r m a c j e   o r g a n i z a c y j n e Seminarium odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r.,…

Read More

NOWY TEKST JEDNOLITY USTAWY

Koleżanki i Koledzy, Informujemy, że w dniu 10 lutego 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod pozycją 199 ukazał się nowy tekst jednolity Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tekście uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany ustawy. Tekst jednolity został opublikowany Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Treść dokumentu dostępna jest pod następującym adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/199 Tym samym w tej chwili poprawna podstawa prawna wygląda w tej chwili następująco i konsumuje wszystkie dotychczasowe zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o…

Read More

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne – Kraków, 11 kwietnia 2015 r.

W dniu 11 kwietnia 2015 r. w Krakowie w siedzibie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY na ul. Cieszyńskiej 2 odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym podjęto następujące uchwały: 1) uchwałę o uchwaleniu zmiany Statutu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, 2) uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2014 r., 3) uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2014 r., 4) uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, 5) uchwałę o uchwaleniu budżetu na 2015 r.…

Read More

Seminarium

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. PLANY MIEJSCOWE W ROZSTRZYGNIĘCIACH NADZORCZYCH WOJEWODÓW I SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH – AKTUALNE PROBLEMY – NAJNOWSZE STANOWISKA Ramowa tematyka seminarium: Naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego (w tym: technika prawodawcza; tzw. mieszane przeznaczenia terenu; zasady obsługi komunikacyjnej, w tym problematyka dróg wewnętrznych; pojęcie zgodności planu miejscowego ze studium). Tryb sporządzania planu miejscowego (w tym: zmiana planu miejscowego, dokumentacja prac planistycznych, naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego, ponawianie czynności proceduralnych, uchwalanie planu miejscowego). Ponadto, zostanie…

Read More

Seminarium

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. PLANY MIEJSCOWE W ROZSTRZYGNIĘCIACH NADZORCZYCH WOJEWODÓW I SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH – AKTUALNE PROBLEMY – NAJNOWSZE STANOWISKA Ramowa tematyka seminarium: Naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego (w tym: technika prawodawcza; tzw. mieszane przeznaczenia terenu; zasady obsługi komunikacyjnej, w tym problematyka dróg wewnętrznych; pojęcie zgodności planu miejscowego ze studium). Tryb sporządzania planu miejscowego (w tym: zmiana planu miejscowego, dokumentacja prac planistycznych, naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego, ponawianie czynności proceduralnych, uchwalanie planu miejscowego). Ponadto, zostanie…

Read More

RELACJA Z SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO STOWARZYSZENIA

RELACJA Z SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO STOWARZYSZENIA !!! W dniu 19 czerwca 2015r. odbyło się seminarium szkoleniowe pt. Plany miejscowe w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów i sądów administracyjnych – aktualne problemy – najnowsze stanowiska. Prelegentami byli: Sebastian Pietrzyk – radca prawny, Biuro Planowania Przestrzennego m. Krakowa oraz Marcin Rosegnal – prawnik, MGGP S.A. Seminarium cieszyło się niezwykle dużym zainteresowaniem ze strony członków Stowarzyszenia, a także ze strony innych urbanistów i planistów przestrzennych, pracowników biur planistycznych oraz samorządów terytorialnych. W trakcie seminarium zwrócono uwagę…

Read More

Szkolenie ZOIU we Wrocławiu

Na prośbę organizatora – Stowarzyszania Urbanistów ZOIU informujemy o seminarium pt. „Jak stosować nowe narzędzia ochrony krajobrazu”. Seminarium odbędzie się w dniach 26-27 października 2015r. we Wrocławiu. Seminarium to jest kontynuacją cyklu spotkań pt. „Problemy planistyczne”, poświęconych różnorodnym zagadnieniom gospodarki przestrzennej, zainaugurowanych w 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji organizowanych przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU. Bardziej szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w seminarium dostępne są na stronie internetowej SU ZOIU www.suzoiu.pl.

Read More

SEMINARIUM

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.: USTAWA O REWITALIZACJI, JAKO NOWY INSTRUMENT WSPIERANIA ODNOWY PRZESTRZENI Ramowa tematyka seminarium: Miejsce ustawy o rewitalizacji w systemie planowania przestrzennego – podstawowe zasady, tryb przygotowania, prowadzenie i oceny rewitalizacji w gminie. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – metoda delimitacji obszarów kryzysowych na potrzeby opracowania gminnego programu rewitalizacji. Gminny program rewitalizacji, a Specjalna Strefa Rewitalizacji – zakres merytoryczny opracowań, procedury sporządzania, uczestnicy. Partycypacja społeczna – procedury prowadzenia konsultacji, uczestnicy. Wpływ ustawy…

Read More

V KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ

Kongres zorganizowany został w dniach 9 -11 września 2015 r w Łodzi przez Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Ze względu na poziom poczucia wartości ładu przestrzennego i dominację interesu prywatnego nad publicznym, wspólnotowym, stan zagospodarowania przestrzeni miejskiej rozrasta się w sposób chaotyczny, niezaplanowany. Wieloaspektowa degradacja przestrzenna, środowiskowa, społeczna i gospodarcza powoduje ucieczkę mieszkańców z centrów miast. Miasta rozlewają się w sposób niekontrolowany. W obecnej chwili zmieniają się kierunki myślenia o rozwoju miast. W szczególnej sytuacji jest…

Read More

Praca

Na prośbę Biura Planowania Przestrzennego miasta Krakowa, informujemy o trwającym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Pracowni Urbanistycznej. Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=758&MODE=nab&ACT=info oraz do Pracowni Prac Studialnych: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=759&MODE=nab&ACT=info

Read More
Nowości wydawnicze