Kraków

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne – Kraków, 11 kwietnia 2015 r.

W dniu 11 kwietnia 2015 r. w Krakowie w siedzibie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY na ul. Cieszyńskiej 2 odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym podjęto następujące uchwały: 1) uchwałę o uchwaleniu zmiany Statutu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, 2) uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2014 r., 3) uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2014 r., 4) uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, 5) uchwałę o uchwaleniu budżetu na 2015 r.…

Read More

RELACJA Z SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO STOWARZYSZENIA

RELACJA Z SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO STOWARZYSZENIA !!! W dniu 19 czerwca 2015r. odbyło się seminarium szkoleniowe pt. Plany miejscowe w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów i sądów administracyjnych – aktualne problemy – najnowsze stanowiska. Prelegentami byli: Sebastian Pietrzyk – radca prawny, Biuro Planowania Przestrzennego m. Krakowa oraz Marcin Rosegnal – prawnik, MGGP S.A. Seminarium cieszyło się niezwykle dużym zainteresowaniem ze strony członków Stowarzyszenia, a także ze strony innych urbanistów i planistów przestrzennych, pracowników biur planistycznych oraz samorządów terytorialnych. W trakcie seminarium zwrócono uwagę…

Read More

Praca

Na prośbę Biura Planowania Przestrzennego miasta Krakowa, informujemy o trwającym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w pracowni urbanistycznej. Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=747&MODE=nab&ACT=info

Read More

Praca

Na prośbę Biura Planowania Przestrzennego miasta Krakowa, informujemy o trwającym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Pracowni Urbanistycznej. Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=758&MODE=nab&ACT=info oraz do Pracowni Prac Studialnych: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=759&MODE=nab&ACT=info

Read More

Wybrane problemy praktyki planistycznej

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza na seminarium, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Krakowie Celem seminarium będzie przedstawienie i przedyskutowanie aktualnego stanu zmian przepisów prawnych (m.in. w zakresie projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego) oraz zagadnień dotyczących zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury w planowaniu przestrzennym, a także przeglądu najnowszych rozstrzygnięć nadzorczych i orzeczeń sądów administracyjnych.

Read More

Seminarium WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.:
WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ, Tematyka seminarium: Reforma gospodarowania przestrzenią, Narzędzia ochrony zabytków w dokumentach planistycznych, Ochrona zabytków w procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Planowanie przestrzenne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne

Read More

WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.: WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ.

Tematyka seminarium:

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez organ nadzoru Wojewody Podkarpackiego oraz Wojewody Małopolskiego.
Przepisy RODO w odniesieniu do procedury planistycznej.
Analiza prawna ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Read More

Wybrane problemy praktyki planistycznej

Seminarium – Wybrane problemy praktyki planistycznej. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez organ nadzoru Wojewody Śląskiego oraz Wojewody Świętokrzyskiego.
Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę – omówienie praktycznych problemów na przykładach dla gmin miejskich i wiejskich.

Read More
Nowości wydawnicze