seminarium

Seminarium

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. PROBLEMATYKA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM   Tematyka seminarium: Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii . Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady. Praktyczne aspekty realizacji turbin wiatrowych. I n f o r m a c j e   o r g a n i z a c y j n e Seminarium odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r.,…

Read More

Problematyka OZE w planowaniu przestrzennym – rekomendacje poseminaryjne

W dniu 30 stycznia 2015 w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY seminarium „Problematyka odnawialnych źródeł energii w planowaniu przestrzennym”.           Zainteresowanie seminarium było duże. W części wykładowej wygłoszono następujące referaty: Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii , inż. Jan Knura – MGGP S.A. Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady, mgr inż. arch. Iwona Skomiał – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie,Oddział Zamiejscowy w Krośnie,…

Read More

Seminarium

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. PLANY MIEJSCOWE W ROZSTRZYGNIĘCIACH NADZORCZYCH WOJEWODÓW I SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH – AKTUALNE PROBLEMY – NAJNOWSZE STANOWISKA Ramowa tematyka seminarium: Naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego (w tym: technika prawodawcza; tzw. mieszane przeznaczenia terenu; zasady obsługi komunikacyjnej, w tym problematyka dróg wewnętrznych; pojęcie zgodności planu miejscowego ze studium). Tryb sporządzania planu miejscowego (w tym: zmiana planu miejscowego, dokumentacja prac planistycznych, naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego, ponawianie czynności proceduralnych, uchwalanie planu miejscowego). Ponadto, zostanie…

Read More

Seminarium

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. PLANY MIEJSCOWE W ROZSTRZYGNIĘCIACH NADZORCZYCH WOJEWODÓW I SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH – AKTUALNE PROBLEMY – NAJNOWSZE STANOWISKA Ramowa tematyka seminarium: Naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego (w tym: technika prawodawcza; tzw. mieszane przeznaczenia terenu; zasady obsługi komunikacyjnej, w tym problematyka dróg wewnętrznych; pojęcie zgodności planu miejscowego ze studium). Tryb sporządzania planu miejscowego (w tym: zmiana planu miejscowego, dokumentacja prac planistycznych, naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego, ponawianie czynności proceduralnych, uchwalanie planu miejscowego). Ponadto, zostanie…

Read More

Szkolenie ZOIU we Wrocławiu

Na prośbę organizatora – Stowarzyszania Urbanistów ZOIU informujemy o seminarium pt. „Jak stosować nowe narzędzia ochrony krajobrazu”. Seminarium odbędzie się w dniach 26-27 października 2015r. we Wrocławiu. Seminarium to jest kontynuacją cyklu spotkań pt. „Problemy planistyczne”, poświęconych różnorodnym zagadnieniom gospodarki przestrzennej, zainaugurowanych w 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji organizowanych przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU. Bardziej szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w seminarium dostępne są na stronie internetowej SU ZOIU www.suzoiu.pl.

Read More

Seminarium – podsumowanie

W dniu 18 września 2015 r. w Krakowie odbyło się organizowane przez nasze stowarzyszenie trzecie już w tym roku seminarium pt. „Ustawa o rewitalizacji, jako nowy instrument wspierania odnowy przestrzeni”. Prelegentami byli: Antoni Matuszko – urbanista, Janusz Jeżak – urbanista, Rafał Garpiel – socjolog, specjalista d/s komunikacji społecznej, Marcin Rosegnal – prawnik. Zasadniczym celem seminarium było wskazanie instrumentów rewitalizacyjnych oraz określenie miejsca ustawy w systemie prawnym planowania przestrzennego, zarówno na poziomie kompetencji jednostek samorządowych miast i gmin, jak i udziału…

Read More

AKTUALNE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. AKTUALNE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ Celem seminarium będzie przedstawienie i przedyskutowanie istotnych dla planowania przestrzennego zmian przepisów prawnych, z okresu ostatnich kilku miesięcy: ustawy Prawo wodne, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia w sprawie Zasad techniki prawodawczej. Tematyka seminarium: Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w planowaniu przestrzennym, Wyznaczanie terenów pod zabudowę w studium, w kontekście zmiany ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym – studium przypadku, Zasady techniki…

Read More

Seminarium – podsumowanie

W dniu 1 kwietnia 2016 r. w Krakowie odbyło się organizowane przez nasze stowarzyszenie pierwsze w tym roku seminarium pt. „Aktualne problemy praktyki planistycznej”. Seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Udział swój zgłosiło wielu członków naszego Stowarzyszenia jak i przedstawicieli samorządów gminnych. Zaproszenie przyjęły również 3 urzędy wojewódzkie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Read More

Seminarium Łódź 7-8 X 2016 r. – podsumowanie

W dniach 7-8 października 2016r. odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY seminarium wyjazdowe pn. „Planowanie przestrzenne i rewitalizacja na przykładzie Łodzi”. Gościliśmy w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, której gospodarze przygotowali wykłady i prezentacje dotyczące najistotniejszych dla ich miasta zagadnień przestrzennych oraz zaprezentowali swoje podejście do strategii rozwoju przestrzennego miasta oraz własną metodologię przy sporządzaniu projektów opracowań planistycznych.

Read More
Nowości wydawnicze