NOWY TEKST JEDNOLITY USTAWY

Posted by – Luty 13, 2015

tekst jednolity

Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod pozycją 199 ukazał się nowy tekst jednolity Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tekście uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany ustawy. Tekst jednolity został opublikowany Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Treść dokumentu dostępna jest pod następującym adresem:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/199

Tym samym w tej chwili poprawna podstawa prawna wygląda w tej chwili następująco i konsumuje wszystkie dotychczasowe zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199.]

Problematyka OZE w planowaniu przestrzennym – rekomendacje poseminaryjne

Posted by – Luty 4, 2015

IMGP8396m

W dniu 30 stycznia 2015 w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY seminarium

„Problematyka odnawialnych źródeł energii w planowaniu przestrzennym”.

 

 

 

 

 

Zainteresowanie seminarium było duże. W części wykładowej wygłoszono następujące referaty:

 • Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii , inż. Jan Knura – MGGP S.A.
 • Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady, mgr inż. arch. Iwona Skomiał – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie,Oddział Zamiejscowy w Krośnie,
 • Praktyczne aspekty realizacji turbin wiatrowych, mgr inż. Leszek Łochowicz – WINDPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

More

Seminarium

Posted by – Styczeń 16, 2015

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.

PROBLEMATYKA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

 

Tematyka seminarium:

 1. Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii .
 2. Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady.
 3. Praktyczne aspekty realizacji turbin wiatrowych.

I n f o r m a c j e   o r g a n i z a c y j n e

Seminarium odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r., w godz. 10.00 -15.00 w budynku Miastoprojektu (ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie)

Koszt udziału w seminarium wynosi: 90 zł

Dla osób będących członkami SUP lub składających deklarację przystąpienia do SUP w dniu zgłoszenia na seminarium koszt udziału zostaje obniżony o 50% i wynosi 45 zł

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres URBANISCI.POLSCY@gmail.com lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY,
ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków) oraz dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 27 stycznia 2015 r. (w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM OZE – Imię i Nazwisko)

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr konta: : 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

Karta zgłoszenia udziału w seminarium w załączeniu (DOC  oraz  PDF).

Życzenia Świąteczne

Posted by – Grudzień 19, 2014

kartkaBN2014SUP1412_15-1

Podjęcie uchwał…

Posted by – Listopad 28, 2014

W dniu 15 listopada 2014 r. w Katowicach w siedzibie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY na ul. Dyrekcyjna 9 odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru członków organów, w tym zarządu i komisji rewizyjnej, podjęto decyzję o zmianie siedziby Stowarzyszenia oraz podjęto następujące uchwały:
1) uchwałę ws. przyjęcia zmian w Statucie,
2) uchwałę ws. przyjęcia regulaminu Walnego Zebrania Członków,
3) uchwałę ws. składki członkowskiej (wysokość i sposób płatności),
4) uchwałę ws. zasad przyjmowania nowych członków.

Dokumenty w ww. Walnego Zebrania Członków zamieszono w zakładce „Dokumenty”.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do współpracy w działaniach Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

Walne zebranie członków

Posted by – Wrzesień 5, 2014

Szanowni Członkowie Założyciele Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

W związku z rejestracją stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY i koniecznością wyboru jego organów zwołujemy Walne Zebranie Członków na dzień: 15 listopad 2014 r. godz. 13:00
miejsce Zebrania: Katowice, ul. Dyrekcyjna 9.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie i przedstawienie celu zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Ustalenie porządku zebrania, przypomnienie sposobu głosowania (zgodnie ze statutem).
 5. Podjęcie uchwały ws. zmian statutu w zakresie m.in. prowadzenia działalności gospodarczej (głosowanie jawne).
 6. Wybór Zarządu stowarzyszenia (głosowanie tajne).
 7. Wybór Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne).
 8. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników zebrania.
 9. Zamknięcie zebrania.