Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 2758 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.
 
Rozporządzenie weszło w życie po dniu od ogłoszenia, czyli ‎23 ‎grudnia ‎2023 r., z wyjątkiem § 7 ust. 1 pkt 2 i 11 oraz ust. 3 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.