Szanowni Państwo,

Dochodzą niepokojące informacje, w trybie pilnym procedowany nocami rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W trakcie nocnych obrad zniesiono konieczność uzyskiwania decyzji oddziaływania na środowisko oraz konieczności wykonywania pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego przed instalacja i uruchomieniem urządzeń telekomunikacyjnych. Jest to o tyle niebezpieczne, że technologie 5G nie mają żadnych atestów i wiarygodnych badań. Cześć krajów, w tym Szwajcaria wycofała się z wprowadzenia technologii 5G z uwagi na zbyt duże zagrożenie zdrowia i życia swoich mieszkańców.

Szczegółowe rozpoznanie zagadnienia jednak pozostawiamy do Państwa samodzielnych poszukiwań.

Poniższy tekst ma na celu poruszenie tematu i zainteresowanie problematyką, która dotyczy nas wszystkich.

Poniżej wyciągi z treści procedowanej ustawy w przedmiotowym zakresie.

Projekt ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=153C73E24F9CC9CDC125854300456AEB

Projekt umożliwia bez żadnych ocen środowiskowych i badań lokalizowanie anten 5G dosłownie WSZĘDZIE.

Istotne zmiany z punktu planowania przestrzennego.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 

Str. 17 projektu ustawy:

art. 122 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Dla instalacji i urządzeń będących instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, które:

1) w miejscach dostępnych dla ludności muszą dotrzymywać dopuszczalnych wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych, określonych w przepisach

wydanych na podstawie ust. 1,

2) objęte są obowiązkiem wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w art. 122a ust. 1

nie przeprowadza się ocen oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”;

3) w art. 122a:

a) w ust. 1:

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania nowo zbudowanej instalacji lub urządzenia;”;

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166 oraz z 2020 r. poz. 284.

 Str. 18 projektu ustawy:

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

1a) bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia będących przenośnym wolnostojącym masztem antenowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;”; b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

1b. W przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pomiarów, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.”;

Istotne z punktu zdrowia (i bezpieczeństwa życia).

Ustawa  zawiera rozwiązania, które nie tylko nie mają nic wspólnego ze  wsparciem dla przedsiębiorców w tym trudnym czasie, ale stanowią  „zamach” na podstawowe prawa obywateli i mogą ich narażać na  niebezpieczeństwo.

Projekt  zakłada szereg zmian prawa budowlanego na korzyść operatorów.

Uproszczenie  procedury administracyjnej nie jest konieczne do walki  z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, ale ma na celu wprowadzenie  „tylnym wejściem” ułatwień dla operatorów.

Zmiany zakładają rezygnację z  procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przy  udziale społeczeństwa, rezygnację z uzyskania pozwolenia na budowę,  możliwość rozpoczęcia budowy instalacji dzień po otrzymaniu zgłoszenia  przez organ, rezygnację z przeprowadzania badań poziomów w lokalach  mieszkalnych i usługowych, a przede wszystkim podwyższają 1000 krotnie  obowiązujące normy.

Dodatkowo,  ustawa wprowadza obowiązek przekazywania przez operatorów informacji o  lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia użytkownika końcowego. Zapis  ten wprowadza możliwość legalnego kontrolowania ruchu każdego obywatela.

Poniżej  zapis ustawy, warto zastanowić się  w jaki sposób poniższy zapis może wpłynąć na Państwa prawa.

„  Art. 11f. 1. W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, podczas stanu  zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej,  operator w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo  telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374)  jest obowiązany do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw  informatyzacji danych o lokalizacji, obejmujących okres ostatnich 14  dni, telekomunikacyjnego urządzenia użytkownika końcowego chorego na  chorobę zakaźną COVID-19 lub objętego kwarantanną, na żądanie oraz w  sposób i w formie ustalonej przez ministra właściwego do spraw  informatyzacji.

2.  Operator w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo  telekomunikacyjne na żądanie ministra właściwego do spraw informatyzacji  jest obowiązany do przekazania w sposób i w formie ustalonej przez tego  ministra, w celu przeciwdziałania COVID-19, podczas stanu zagrożenia  epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej  zanonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń końcowych użytkowników  końcowych.

3. Zgoda użytkownika końcowego na przetwarzanie i udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1–2, nie jest wymagana.”