Szanowni Państwo

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY przeprowadziło cykl seminariów online – webinariów, które odbyły się w dniach 9, 10 i 17 czerwca 2020 r. Był to cykl w ramach projektu: „Start urbanistycznych webinariów”. W webinariach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, a także osoby spoza organizacji tj. z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Wśród uczestników byli także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Urzędów Wojewódzkich: Świętokrzyskiego, Podkarpackiego, Małopolskiego, Urzędów Gmin oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i w Rzeszowie.

Seminaria online dotyczyły tematyki:

1) „Zmian przepisów prawnych i ich wpływ na treść aktów planistycznych gmin” – 9 czerwca 2020 r. – prowadzący Marcin Rosegnal – prawnik administratywista, urbanista, URBLEX;

2) „Ochrony środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” – prowadząca Kama Kotowicz – 10 czerwca 2020 r. – specjalista ds. ochrony środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) „Ograniczania skutków powodzi a planowanie przestrzenne” – 17 czerwca 2020 r. – prowadzący:

  • Radosław Radoń – Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  •  Anna Ryłko – Kierownik Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  • Bartosz Ślizewski – Główny specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podczas webinariów zaprezentowana została powyższa tematyka. Biorący udział mieli możliwość zadawania pytań, na które uzyskiwali każdorazowo merytoryczne wyjaśnienia. Uczestnicy brali czynny udział w każdym ze spotkań. Czas trwania seminariów wynosił odpowiednio 2 lub 3 godziny.

Różnorodna tematyka seminariów pozwoliła poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu zmian przepisów prawnych dotyczących sporządzania aktów planistycznych oraz procedur planistycznych, w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów m.in. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw a także w odniesieniu do ograniczania skutków powodzi w kontekście ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Podczas prezentacji przedstawione zostały dobre praktyki planistyczne, dotyczące każdego z omawianych tematów, a także rozwiązania urbanistyczno – architektoniczne związane  z zapobieganiem zjawiskom powodziowym.

Zaproponowana forma spotkań pozwala na wzbogacenie wiedzy merytorycznej, osobom zajmującym się planowaniem przestrzennym w całym kraju.  Zachęcamy do udziału w kolejnych webinariach organizowanych przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, jakie odbędą się we wrześniu i w październiku. Dotyczyć one będą m.in. nowych wymagań wprowadzanych w wyniku przyjęcia przez sejm w dniu 16 kwietnia 2020 r. ustawy o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz.782), w szczególności wsparcia technicznego w zakresie tworzenia metadanych oraz baz wektorowych do zasilania geoportali.