Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza na seminarium online
pt.:
„WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ”

w dniach:

I sesja – Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym: 4 lipca 2022 r. godz. 10:00–15:00

Zakres problematyki:

 • prawna ochrona gruntów rolnych oraz gruntów leśnych;
 • uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz gruntów leśnych na cele nieleśne;
 • aktualne wymogi i wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
 • wymogi Urzędów Marszałkowskich w zakresie gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 • problemy sporządzania wniosków – przykłady;
 • planowane zmiany przepisów.

 Prowadzący:

 • Krzysztof Bojarski – Radca ministra do spraw kierowania Zespołem ds. Nieruchomości Leśnych w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
 • Maciej Smyk – członek Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, BiFUr Projekt Maciej Smyk,
 • Martynian Szreder – członek Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Martynian Szreder,
 • Agnieszka Zdanowicz – Naczelnik w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Wsi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gośćmi sesji I będą przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Urzędów Marszałkowskich zajmujących się opiniowaniem wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

 

II sesja – Reforma planowania przestrzennego: 5 lipca 2022 r. godz. 10:00–15:00

Zakres tematyki:

 1. projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
  • aktualny stan prac,
  • konsultacje publiczne,
  • harmonogram wdrażania;
 2. praktyczne informacje dla gmin oraz urbanistów i planistów przestrzennych:
  • kluczowe cele reformy planowania przestrzennego,
  • nowe definicje i ich wpływ na realizacje inwestycji,
  • partycypacja społeczna – czy spowolni proces uchwalania aktów planistycznych?
  • plan ogólny – nowe narzędzie planistyczne,
  • zmiany w zakresie uchwalania MPZP,
  • uproszczona procedura planistyczna – w jakich sytuacjach?
  • renta planistyczna,
  • nowe zasady wydawania decyzji WZ,
  • zintegrowany plan inwestycyjny,
  • rejestr urbanistyczny,
  • wpływ nowelizacji na inne ustawy,
  • przepisy przejściowe.

 Prowadzący:

 • dr Joanna Dziedzic-Bukowska – radca prawny, doktor nauk prawnych, właścicielka kancelarii specjalizującej się w procesie inwestycyjno-budowlanym, wykładowca w wyższej szkole, trener. Członek zespołu prawno-urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Trzynastoletni staż pracy jako orzecznik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się in. kontrolą studiów, planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Współautorka Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami,
 • Michał Gil – Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, radca prawny, w latach 2009-2020 legislator w Kancelarii Senatu.

Gośćmi sesji II będą przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzący sesję I oraz przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich.

Szczegółowe informacje organizacyjne do pobrania w pliku PDF

 

Zapraszamy jednocześnie do odwiedzenia naszej strony na Facebook’u http://www.facebook.com/urbaniscipolscy/ na której publikowane będą informacje o bieżących wydarzeniach.