Model

Koleżanki i Koledzy,

W porozumieniu oraz na prośbę organizatora nasze Stowarzyszenie ma przyjemność poinformować o ogłoszeniu Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino wraz z otoczeniem w Krośnie.
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino wraz z zabudową uzupełniającą pierzei południowo-zachodniej. Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego, który w najpełniejszy sposób będzie odpowiadał potrzebom zagospodarowania placu wraz z otoczeniem jako wysokiej jakości reprezentacyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń dla jego ewentualnej przebudowy .

W Konkursie na nagrody przeznaczono 24 000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) brutto.
Organizator Konkursu przewiduje następujący podział nagród:
pierwsza nagroda – kwota brutto 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych),
druga nagroda – kwota brutto 7 000 zł (siedem tysięcy złotych),
trzecia nagroda – kwota brutto 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).

Konkurs jest adresowany do osób fizycznych legitymujących z wykształceniem wyższym na kierunku: architektura i urbanistyka lub architektura.
Termin składania prac konkursowych do dnia 9 października 2015r. w godzinach od 7.30 do godz. 15.00. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 23 października 2015r.

Bliższe informacje są dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta pod adresem: http://www.bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-241