IMG_2364Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków – Michałowice, 18 czerwca 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2016 r. w Michałowicach, w hotelu Szary Residence, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, na którym podjęto następujące uchwały:

  1. uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2015 r.,
  2. uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2015 r.,
  3. uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY,
  4. uchwałę o uchwaleniu budżetu na 2016 r. Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY,
  5. uchwałę w sprawie Klubu Młodego Urbanisty,
  6. uchwałę w sprawie zasad przygotowania seminariów i odpłatności za wykonywane prace Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY,
  7. uchwałę o odwołaniu członka Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY,
  8. uchwałę w sprawie wyboru członka Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY.

Dokumenty w ww. Walnego Zebrania Członków zamieszono w zakładce „Dokumenty”.
Podczas Walnego Zebrania Członków przyjęty został również formularz zgłoszenia danych do publicznej bazy danych członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY. Formularz zawierać będzie dane kontaktowe oraz informacje dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego a jego treść kształtowana będzie dowolnie przez członków Stowarzyszenia.

Zebranie zostało zakończone seminarium, podczas którego omówione zostały dotychczasowe doświadczenia ze stosowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prowadzone przez kol. Jacka Bandułę, na którym wykład wygłosił P. Marcin Rosegnal.

Wynikiem seminarium jak również pracy Komisji Wnioskowej było zebranie szeregu wniosków odnoszących się do aktualnie obowiązujących procedur planistycznych, szczególnie w zakresie kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, w odniesieniu m.in. do konieczności aktualizacji dotychczas obowiązującego dokumentu czy sporządzania bilansów terenów.
Zebranie zakończyliśmy wspólną kolacją, podczas której nie cichły rozmowy o przestrzeni, szczególnie, że mogliśmy z ośrodka Szary Residence podziwiać piękne otaczające nas krajobrazy. /https://www.facebook.com/szaryresidence/
Zarząd Stowarzyszenia