Wiadomości

Praca

Na prośbę Biura Planowania Przestrzennego miasta Krakowa, informujemy o trwającym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Pracowni Urbanistycznej. Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=758&MODE=nab&ACT=info oraz do Pracowni Prac Studialnych: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=759&MODE=nab&ACT=info

Read More

Pismo Wojewody Śląskiego !

Koleżanki i Koledzy, przedstawiamy Państwu pismo Wojewody Śląskiego zawierające wskazania do stosowania map zagrożenia powodziowego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Pismo zostało wystosowane do wszystkich Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, a za ich pośrednictwem do wszystkich urbanistów i planistów przestrzennych sporządzających plany miejscowe na terenie województwa śląskiego. PISMO – plik do pobrania

Read More

Seminarium – podsumowanie

W dniu 18 września 2015 r. w Krakowie odbyło się organizowane przez nasze stowarzyszenie trzecie już w tym roku seminarium pt. „Ustawa o rewitalizacji, jako nowy instrument wspierania odnowy przestrzeni”. Prelegentami byli: Antoni Matuszko – urbanista, Janusz Jeżak – urbanista, Rafał Garpiel – socjolog, specjalista d/s komunikacji społecznej, Marcin Rosegnal – prawnik. Zasadniczym celem seminarium było wskazanie instrumentów rewitalizacyjnych oraz określenie miejsca ustawy w systemie prawnym planowania przestrzennego, zarówno na poziomie kompetencji jednostek samorządowych miast i gmin, jak i udziału w tych procedurach urbanisty. Oprócz głównych założeń ustawy, znaczna uwaga została poświęcona zagadnieniom obszarów…

Read More

Zmiana ustawy…

Koleżanki i Koledzy Informujemy, że w dniu 19 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana dotyczy zasad lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Na razie nie znamy daty publikacji w Dzienniku Ustaw. TEKST USTAWY

Read More

Zmiana ustawy upzp…

Zmiana upzp dotycząca lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ukazała się w Dzienniku Ustaw z dnia 27 października – Poz. 1713. Wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2015 r. Ustawa naprawia problem, który wywołali posłowie w trakcie prac nad ustawą rewitalizacyjną, przypadkowo (?) usuwając w niej ograniczenia dotyczące obiektów wielkopowierzchniowych. TEKST USTAWY

Read More

Ustawa rewitalizacyjna

Informujemy, że Ustawa o rewitalizacji ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2015 r. – Poz. 1777. Wchodzi w życie z dniem 18 listopada. Treść ustawy jest dostępna na stronie sejmowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001777

Read More

Spotkanie dyskusyjne…

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza na spotkanie dyskusyjne, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2015 r. w Krakowie. Głównym tematem spotkania będzie: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i plany miejscowe w kontekście zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikającej z wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji”. Wprowadzenie do dyskusji wygłoszą: Maria Modzelewska, Małgorzata Puchyr, Jacek Banduła. Ponadto dyskusja będzie dotyczyć innych zagadnień: – ustawy „krajobrazowej” (ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu), – ustawy „antysmogowej” (nowelizacji ustawy Prawo ochrona środowiska). Uprzejmie prosimy o pisemne zgłoszenia do dnia 28 listopada…

Read More

Pismo w sprawie Ustawy rewitalizacyjnej.

Wojewoda śląski wystosował pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie zmian w przepisach wynikających z wejścia wżycie Ustawy rewitalizacyjnej. Wojewoda zwraca uwagę na nowe wymagania stawiane studiom oraz miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Read More

Święta, święta…

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Zarząd Stowarzyszenia Urbaniści Polscy pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące święta niosą ze sobą wiele radości. Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła oraz ciepła rodzinnej atmosfery. Życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym 2016 roku. Zarząd Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY Antoni Matuszko Małgorzata Przybysz-Ławnicka Krzysztof Kafka Janusz Jeżak Karol Skuza

Read More

Planowanie przestrzenne bez (wiążących) map zagrożenia powodziowego !

Informujemy o bardzo ważnej zmianie w przepisach prawa dotyczących planowania przestrzennego. Przed końcem 2015 roku Sejm przyjął zmianę ustawy Prawo wodne, w której najważniejsza zmiana polega na usunięciu obowiązku uwzględnienia przy sporządzaniu dokumentów planistycznych: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu problematyki zawartej na mapach zagrożenia powodziowego. Obowiązek ten został zniesiony, a w jego miejsce wprowadzono jedynie dopuszczenie. Wyłączenie terenów zagrożonych powodzią spod prawa do zabudowy staje się od tej chwili fakultatywne. Otwiera to de facto drogę do ich zabudowy. Decyzja w tej sprawie należeć będzie do organu sporządzającego…

Read More
Nowości wydawnicze